Havaktingit

You are here

2016 Qilaut atuutinginnik angmaqtitauniq qun’ngiaqtitaudjullu

Iitjirurvia 21, 2017

Inungnut Tuhaqtitauyukhaq

2016 Qilaut atuutinginnik angmaqtitauniq qun’ngiaqtitaudjullu

Naunaiyariami nunguvinga Uqausirmut Quviasuutiqarniq, Pitquhiliqiyiitkut angmaqtiliqtaa tamna 2016 Qilaut katitiqtamiknik atuutinik nutaqqat atuutinginnik.

Qilaut Nunavuutim ukiumi Inuktut atuutinik titiraqniqmut akimanahuarut, piliurhimayuq quviahuutigiami Nunauutim quvianaqtuq Inuktut atuutinik piyangit atuliqtitaugiamilu aturninnga Inuktut ubluq tamaat.

Iidjirurviani 24, 2017, inuit tamaita qaitquyauyut Nakasuk Iliharvinganut Iqalungmi CD-nganik angmaqtirutinganik qun’ngiaqtigiamiklu, talvani atuqtuuyayuktut naalaktinniaqtut tamaita akimayut atuqtuuyat. Qun’ngiaqtittiniaqtut 7:30mit – 8:30mut unnukpat ukkuat angmarniaqtuq 7munngaqqat unnukpat.

Akiittut aadjikutaliurhimayut atuutit piinarialgit qun’ngiaqtittilirumik, Pitquhiliqiyiitkunnit (Trigram igluqpangani 903), qaritauyakkut iliurainarialikluuniit uumani www.ch.gov.nu.ca.

###

Uqaqativikhaq:

Elizabeth Allakariallak Roberts
Tuhaqtittiyuq Havaktinga
Pitquhiliqiyiitkunni
867-975-5543
EARoberts@gov.nu.ca