Havaktingit

You are here

Uqauhirmut Quviahuutiqarniq

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 

ᕕᕝᕗᐊᕆ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᐅᕗᖅ - ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ  ᐃᓄᐃᑦ  ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ.  ᐃᓚᐅᖁᔨᓪᓗᓯ  ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ  ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓕᖅᐸᑕ  ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓴᐃᓗᑎᒃ,  ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ  ᐃᓄᒃᑐᑦ!
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ