Havaktingit

You are here

2017 Qilaut

2014 Qilaut  | 2015 Qilaut2016 Qilaut  | Mapiqviluang

2017 Qilaut 

Uqausirmut Quviahuutiqarniq

Iidjiruruviami Uqausirmut Quviahuutiqarniq - Inuktut Uqauhititigun Tatqikhiutit, talvuuna Nunavunmiunun quviahuutikharnik Inuit uqauhirnik pitquhigiyaingitlu avatingni nunaptingni. Ilaulusi uumani ukiungani quviahuutikhainut uqaqlutik, ilihailutik, ilihaqlutiklu Inuktu!

Havagviat Pitquhiliqiyikkut Iqalungni quviahuutigiliqtun aulaqtigutaanga tapfuminga Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2017 – Uqauhiliqinikkut Tatqikhiutinga – taima atuqhutik aryiqtangayuq Inuit Titirauhingit naqitautingit ilupaangit tigumiaqhutiklu Inuugatta naunaitkut, naunairutiqaqtuq imaa"Inuinauyugut inuuhimaaqtugutlu." Ilaqatigiiklugit Pitqhiliqiyiikut quviahuutigiliqtun Uqauhikkut Tatqikhiutingit ilaulukaaklutiklu uvani ukiumni ihumagiluaqtangit, Unipkaangit – Inuit unipkaangutiit. 

QILAUT 2017 INUKTUT ATUUTINIK MALIKTAKHAT 

Qilaut 2016 Akimajut Nutaqqanun atuutit!