Havaktingit

You are here

Nunauyaliqiyut Havaaghaq

Tamna Nunauyaliqiyut havaaghaq havaqatigiitigivaktait nunalaangit taima ilitariyanganik, titiragianganik angirutighainganiklu nunalaanganiitun atiingit. Una ilautjutiqaqtuq kangighiutighainganik nunani haniqami ingilraanitangit atiingit, uqaqatigihimaaqatigilugit Iningnighat taima ikayughimaaghugitlu nunalaangit ihumaliugianganik atighainganik nunani haniqami atighainganik taima naunaitqiangayut nunani pitquhiatitigun taimalu pitquhianganik atugutaingalu tamna tunngaviangit tamaini Nunavutmi. Nunauyaliqiyut naunairutingit katitighimayut talvuna kituliqaq hanigainganiitun, nalvaaghimayuniklu, taimalu taigualiqiyivikmi kangighiutighainganik. Atiingit munagiyauvaktun talvani Nunavutmi Nunauyaliqiyingit Atiini Tutqumaviangani taimalu inigiighimayut iluanitun tapkuninga Nunauyaliqiyingit Atiingit Katimaviangani Kanatami.

 

Pitquhiliqiyikut

Aulapkaiyi Pitquhiliqutini
Alex Stubbing
Hivayaut: (867) 975-5524
Qaritauyakuni: AStubbing@gov.nu.ca