Havaktingit

You are here

Inuugatta Inuktuuqta Uqauhikkut Katimaryuarut iniqtiqtunik Iqalungni

Iipu 04, 2019

Tuhaqtitauyukhaq

Inuugatta Inuktuuqta Uqauhikkut Katimaryuarut iniqtiqtunik Iqalungni

Iqaluit, Nunavut (Qitiqqautiyuq 4, 2019) – Innuuqatta Inuktuuqta uqauhikkut katimaryuarut, aulatitivakhimayat Nunavut Kavamatkunin (GN) Havavgvingat Pitquhiliqiyitkut, Nunavut Tunngavik Inc (NTI), Havagvianit Uqauhinginnun Kamisina Nunavunmi, ukuallu Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit iniqtiqtut kingulirmi havainirmi Iqalungni.

Katimaryuaqatigiiktut 150 Inuktut uqauhikkut hivulliqtiuyunik, ayuiqhattiaqtimayut, uqaqtiuyut ilihaqtullu quviahuqatigiikhutik, naalakpakhugillu uqautigiplugillu atuqpakhimayamingnik Inuktut utiqtitidjutikhainik atuqhimmaarahuarutikhainiklu uuktuutikhanik.

“2019mi naunaitkutiqaqtun 10nik ukiunik tikiutingmiyut Nunavutim Ilitariyauhimayut Uqauhiit Maligaq, unalu Nunaryuami Tamaat Nunaryuanganiitunik Ukiunga Nunaqaqqaqhimayut Uqauhingit. Inuugatta Inuktuuqta quviagilluaqtauyut aulahimaaqtangit pidjutikhat munariyangat akhuqhaiyaangatlu Inuktut,” uqallaktuq Ministauyuq Uqauhiliqiyunik David Joanasie.

“Aulahimaarniaqtugut havakluta uqauhiptitigun havaqatigiyaptingnik tamaini avikturvingniitunik naunaiyaiyaangat Inuktut munaridjutikhangit atuqhimaaqtakhanik aulahimaaqtun talvani hivunirmi Inuit nunagiyainik.”

Inuugatta Inuktuuqta qiniqhimaaqpaktun uqauhinik iniqtiqhimayainik ayungnautigivakhimayaingitlu 10nik ukiuni, takudjutihimmaaqtillutiklu hivunirmi atuqtauyukhanik tammaqtailiyaami Inuktut. Nunavut Kavamangit, aulaqatigiyangit aviktuqhimayuni Inuit katidjutiqatigiingit NTIkutlu, nuutaanguqtiqtivakhimayut havagumayaingit uqauhikkut hivuliqtikharnik nallautitilutik piuminaqtunik hivunikhangit aulatitihimaagianganik uqauhikput tamaqtailinikkut havakhimaarlutiklu uqauhiptingnik katitirutikharnik talvani kinguliuniaqtunik inungnik Nunavunmiutauyunik.

Kinguliuniaqtuq Inuktut uqauhikkut katimayuarutikhaq aulaniaqtuq 2020mi Kitikmeoni.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Michael Salomonie
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Pitquhiliqiyitkut
867-975-5526
chmedia@gov.nu.ca