Havaktingit

You are here

Tutquqtigat

Tamna Nunavut Tutquqtihini Pinahuarut munariluaqtain tammaqtailiniit tapkunani titiraqhimajuni, uqaqtauhimajuni tautuqnaqtunilu naunaikutaini Kavamatkun Nunavutmi, uvvalu piluni, tammaqtaililurit uvvalu pipqaqlurin inuit pijumajun pitjutimik tapkununga atlanun naunaitkutinun piqaqtun angijunik inuit ingilraaqnitainnun nunami. Havaakhat havaktiit tunihimaaqtun kangitjutikhaqnik uqautingnik ikajutikhamniklu nunalaanun talvuna tutqumajunik hunavaluingit mikhaatigun.

Nunavutim Atanguyak Tutquqtihiuyia ikhivautaqaqtuklu tamainnun timimik maliqujauhimayuk taffumuna Tutquqtihini Maligak atiqaqtuq Tamainnun Naunaitkutin Katimajiit. Taffuma katimajiit havaaluanga atuqujauniujuq naunaitkutini munariniq, uvvalu munariniqaqtuq kunngiafaaqniitnik ihivriuqniitniklu naunaitkutinik, uvvalu pitqujauraluaqhimaliuqniknik mighaarun ahiruqtiqniitnik nauniaatkutinik huujungnaiqtunik.

Apiqqutinik pidjutiqaqtun tutquqtauhimayunun titiraglugin qaritauyakkut NUArchives@gov.nu.ca

 

NICK NEWBERY PIKSAUTAIT KATITIQHIMAYAIT

 

Pitquhiliqijikut

Aulapkaiji Pitquhiliqutini
Alex Stubbing
Hivajaut: (867) 975-5524
Qaritaujakuni: AStubbing@gov.nu.ca