Havaktingit

You are here

Pitquhiliqiyit

Pitquhiliqiyit havaariyangit imunarinirmut, tammaqtailinirmut, kangikhipkainirmut ikayuqlutiklu atuqtauyaangani pitquhirmik naguukpiaktumik Nunavunmi. Ukuat pinahuaqtangit pivagait pivallianirmut havakhugillu ingilraangnitaliqinirmut, attiqtuinirmut nunanik, tutquumaviit, utuqqanik tutquumavingit taiguakviinnullu atuqtakhat, havaktauyakhat havaktauyullu. Pitquhiliqiyit munarivagait taiguakviinnut havaktangit Nunavunmiutanut, tunihivlutik ikayuutikhanik aittuhiakhaniklu ikayuqhugit nunallaaniitut ilitquhiinut hanaqitjutait, ikayuutigivlugillu angiklivalliatjutikhat pivalliatjutikhallu ukununga Nunavutip hanaugaliuyuktut nunallaangat.

 

Nutaq!

 

Pitquhiliqiyikut

Aulapkaiyi Pitquhiliqutini
Alex Stubbing
Hivayaut: (867) 975 5524
Qaritauyakuni:AStubbing@gov.nu.ca


 

Pitquhiliqiyikut

 

HULILUKAARUTIGIYAKHAT