You are here

2021 Uqausirmut Quviasuutiqarniq

2013 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq  | 2014 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq  | 2015 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq  | 2016 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq  | 2017 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq   | 2018 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq |2019 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq   | 2020 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq | 2021 Uqauhirmut Quviahuutiqarniq 

 

 

Ukiuq tamaat, Uqausirmut Quviasuutiqarniq, naunaiyautaa “quviahuutauyuq uqauhiqqut,” uqautauyuq aghuurutit Inuit pitquhiit aalangayurlu pitquhiq pidjutiqaqtuq Inuktut. 

Pitquhiliqiyitkut, havaqatigiblugit aalat Kavamatkut Nunavunmi (GN) havagviit, aghuurutigiyait hulidjutit, ilauyut tunaqtidjutit Inuktut taiguangnikkut ikayuutit tapkua uqautautigiyauyut tamainun Nunavunmiunun. Quviahuutigiblugit Inuktut aalangayuq tainiinun naunaiyautit, piniqtuq pitquhiq alianaqtullu unipkaat ikayuutauyut, aghuuhaidjutauyut, atuliffaaq atungnirit Inuktut uqauhiit uqautauyut avatiini Nunavut.

Una 2021 Uqausirmut Quviasuutiqarniq pidjutigiyaa Inuit Pinnguarusingit - Pitquhikkut Inuit Ulapqidjutait

Inuit Pinnguarusingit –Pitquhikkut Inuit Ulapqidjutait pidjutaat tunihiyuq tatqirhiunmun tamaanun hulidjutit tapkua qitqani ihumakkut ihumattiarnaqtuq, hakugingnirmun, quviahuutinunlu. Aipaaku tamaat, Inuit pitquhikkut ulapqidjutit pidjutiqaqtut ilauyut munaridjutinun hakugikhiyuumirutauyut Inuit pitquhiinun idjuhiinunlu. 

“Inuit pitquhikkut ulapqidjutait pidjutauyut pitquhiptingnun ingilraanin, ikayuutigiyaqqut pivallianirmun anaktuinirmun ayuiqhautit hakugikhiyuumirutit hapingninirmunlu, atadjutauyut nunallaanun, “uqaqtuq Minista Piquhiliqiinun Margaret Nakashuk. “Kinguani naamavyaktuq ukiuq qalagyurniq COVID-19 nunaqyuami, ayuirutauyuq ilihimaliqauyuqlu ulapqidjutiptingnin aghuungnaqtuq itqaumayaghaq. Aulahimaaqtumik atabluta, ahiniitkaluaqhuta, pitquhikkut ulapqidjutit pidjutigiyaqqut ublut aturiangini tiguaqhimablugulug ililugillu Inuit pitquhiit idjuhiillu.”  

 

2021 Qilaut

Qilaut 2021 Atuutinik Titirangnikkut Akitaqqutautit

Pitquhiliqiyit havaqatigiblugit ukua Qaggiavuut, piliqtut uuktuutinik haffumungaQilaut 2021, Nunavunmi ukiuq tamaat atuutinik titirangnikkut akitaqutautinik. Una ukiumi pidjutigiyaat Quviasuutiqarniq!

Qilaut quviahuutigiyaat alianaqtut Inuktut atuqtuuyangnirit, quviagiyauyut havangnirit amigailugit atuqtuuyat hakugikhiyuumirutighallu atungniranun Inuktut tamaini inuuhiptingni. akitaqqutautit pihimayut havattiarnirmun tautuktilugulu quvianarniq quviahuutillu, atuliqtilugit ayungnaqtut atuqtavut. Atuutit qungayangaarnaqtut, numirnaqtut iglangnaqtuluuniin aghuurutauyut.

Takulugin naunaitkutin taktakhani, akittaqutimi tujurutini, umikvikhami maliktakhanilu ataani!

Qilaut Atuqujaujut
Qilaut Maliktakhat Atuqtakhaillu
Qilaut Uuktuutikkut Titiraq


 

 

Uvani ukiumi uqautauyuq:

Inirnighat pidjutiqaqtut aghuungnirmun ulapqidjutinun tamaqailinirmun Inuit Pitquhiit Uqauhiilu

Malikluta Facebookkut Twitterkullu tatqighiutaani Iidjirurvia nuipkainiaqtugut alianaqtunik ilihaidjutauyullu Uqauhikkut Tatqighiutaani piksaiut avatiini Nunavut!

  INUK | ENG | IKW | FRE

  INUK | ENG | IKW | FRE

 

Inuktitut piinarialaqiyuq uvani Microsoft numiktirviniktuq!

Uuma kinguliani havainirmi, havaqatigiikhutik Microsoft ukualu GNkut Havagviit Pitquhiliqiyitkut ukualu Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut, Inuktitut piinarialaqiyuq Microsoft numiktirvianik atuqtunun avatiini nunaqyuap. Aihimagaluaqtilutit, havaktilutit ilihaqtilutit, una ikayuutighaq anginirhautauniaqtuq atungniranun Inuktitut tamainun Qaritauyakuurutiqaqtunun, hivayautikkut, qaritauyanuakuluuniin.

“Quvianaqtguq havaktiupluni Nunavut Kavamanga taffumani anginiqaqtumi havaakhamik,” uqaqtuq Kevin Peesker, Angijuqqaaq, Microsoft Canada. “Uqauhiq turrangayuq pitquhirmun kinaungmangaanunlu.  Ukpiruhuktugut nutaat ikayuutauniaqtun pitquhiptingnut tamaaqtailitikhanulu uqauhqqut. Taimaalu quviahuktugut havaqatigilugit Kavamatkut Nunavunmi iliharlutalu uvanga Inuktitut uqayuktunin ilaliutilugu Inuktitut titiraqhimayut numiktirhimayut hamunga Microsoft numiktirvianik.”

Nuitirutait Inuktitut hivuliuyuq atugahaq mighaanun amigaiqyuumiqlugu tautungnaqhilugu Inuktitut uqauhiq avatiinun nunaqyuap. Amigaitut Inuktitut uqayuktut atulirumigu tunihiniaqtut uqagahamingnik, amigaitunik numiktirut “iliniaqtuq” angikliyuumirniaqtuq Inuktitut ayuiqhautait. Atii!

Kangihittiarumaguvin havaamun, hamungaulutit: https://news.microsoft.com/en-ca/2021/01/27/microsoft-introduces-inuktit...

Aturiangani una  Microsoft numiktirvianun hamungaulutit  www.bing.com/translator.  Piqaqturlu uuminga Microsoft numiktirvianun iliuraqtauhimayuq uvunga Androidmun, iOS uvanilu Windowsmun: Iliuraqhimayut - Microsoft numiktirvianun 

Quyagiumayahi tamapti havaaqhat aituihimaaqpaktunun!
 

 

Atia Ulapqidjutip

Atauhirmun-Itigangmun Qigliqtaqtut

Qigliqtaut aghut uuktuutauyuq qilamik ayungnaitumik, ulrutailiblutik, turaaqhimablutiklu.

Tikinahuaqtaat: Itingmiklugu hauniq, natinguaqluuniin, kingikhiblugu nivingaqtauhimayuq. Kingiktilaanga qanuriniatigut pihimayuq ilauyup aktilaangatigut kingingnira. Nunaqyuakkut akitaqutautit, kingiktilaanga imaa 2.97 metersmik. Aadjiliurutigilugu muqpaktut kuvyaa 10 feet kingiktilaanga natirmin imaluuniin 3 metersmik kingiktilaaqaqtuq.

Qanuq ulapqidjutauyuq: Ulapqiyuq nangiqhuni ataani, itiganik atautimukhimablugik. Ulapqiyuq qigliqhuni uuktuqhuni itingmiklugu atauhirmun itigangmun, tutiklutiklu itingmiutimingnun itigangmun. Tamaita ulapqiyut uuktuqata itingmigaqtut, kitut kahangitaa turaaqtani, uvaluuniin tutitut atauhirmik itirgangmingni taimaaqtitauyut. Itingmigaqtauyuq qulvaqtitauyuq ikitunik inchesnik avaliiqtut ulapqiyut itingmigaqhimaaqlutik. Qulvaqtirhimaaqhugu ulapqiyut aulahimaaqlutik atauhiq avaliiqat.

 

Malruk-Itikkangnik Qikliqtaqtut

Una ulapqidjut aadjikutaanik turaaqtaqtut aadjikiikturlu atauhirmun itingmiktaqtunun, kihimi itingmigatik kahaktaghaat tamangnun itikangnun ulapqiyut tuluni tamangnun itigaminun.

 

Ipiriingniinut Qikliqtaqtut

Ipiriingniinut Qikliqtaqtut  uuktuutauyuq hakugingnirmun qanuriliurutikullu.

Tikinahuaqtaat: Qigliqtaghaangnahuaqlutit ungahitqiamun natirmi putugungnun algavit ipiriniinunlu.

Qanuq ulapqidjutauyuq: Akitaqtuqtut paluqlutik, kihimi atuhugit alaita ipiringniit. Atauhiq kina ungahitqiyauyuq akimayuq. 

Iliturittiarumavin? Qiniqlugit Iligiit Nunavunmi https://www.facebook.com/GoTeamNunavut;  Check out the Arctic Winter games website at https://www.arcticwintergames.org/ 

Huna ailagiyat Pitquhirmun Inuit Ulapqidjutaa? 

  INUK | ENG | IKW | FRE

  INUK | ENG | IKW | FRE

 

GNkut quviahuutigiyaat Uqausirmut Quviasuutiqarniq

GNkur havagviit aulahimaaqtumik aghuuqtut uvalu ilaublutik aghuurutinun Inuktut. Ilangit uuktuutit imaa:

 
Ilinniaqtuliqiyitkut

Ilihimavit Ilinniaqtuliqiyitkut havaktait avatqumayut 700nik ilihaqtut makpiraanginiklu ilihaiyillu ikayuutighait Inukitut, naamavyakturlu 400 ilihaqtut makpiraaghait ilihaillu ikayuutighait Inuinnaqtun?

Angirrami Ilinniarniq (www.angirrami.com) qairauyami ilihaidjutinun ikayuutighat ilagiingnun munaqhiyununlu ikayuutighat nutaqamingnun ilihaidjutighait aihimavingmingni, inmi uqauhiitigut. Piqaqtuq amigaitunik ikayuutighanik talvani, ilauyut makpiraat, nipiliuqhimayut makpiraat, piksasiuliuqhimayut, ayungnaitut iliharnirmun hulidjutit, uqauhikullu iliuraqhimayut.

Uqausiit Pinnguarutiit unalu Titirariuqsauti alianaqtut, ilaulukaaqatigiikhutik Inuit uqauhiitigut iliuraqhimayut havaktauhimayut hapkunanga Ilinniaqtuliqiitkunin tapkua iliturhaidjutit atuqtunun Inuit uqauhiitigut tainiinik qaniuyaqpait. Hapkua iliuraqhimayut iliuraqtaaqtut akiitumik hamanga Applemin unalu Google Playmin iliuyaqhimayut tamayaqarviinin.

Iliturittiarumavin? Hamungaulutit: https://gov.nu.ca/education.

 

Havagviat Havaktuliqiyitkut

Ilauyuq haffumunga Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq – havaqatitiingnikkut atauhirmut pinahuarutikhamik, ukua Kavamatkut Nunavunmi (GN) aghuurutiqaqtut ikayuqlugit havaktut aturlugu Inuktut uqauhiq havauhikkut uqauhiq kavamatkuni.

Una Inuktut Uqauhikkut Pinahuarutikku Maliruagahaq aghuuqhaidjutaa havaktit aturlugu atuinaqpalialugu inmi Inuktut uquahikq ayuitatik havagvingmi.

Inuktut uqauhikkut ilihaidjutit ayuittiarnirmunlu pivallidjutit ilihaidjutighat hailiyut tuniyauyut Inuktut GNkut havaktiinun. Pulaaqlugu GNkut Ilihaidjutikkut Tatqighiutaa takuyaangini nutaat ilihaidjutinun piyaghat.

Piliqtavut uuktuutit tadja haffumunga Qaritauyat tungavighaitigut ilihaidjutit, una Inuit Kikligaitigut: Ingulraanin Tadjamun ilihaidjutit, unalu Nutaat uvalu Qaritauyakkut Inuktut Taiguarutinun ilihaidjutit, tamaita kitut ilihaqtitauniaqtut Inuktut.

Inirnighat qaitquyauvaktut uqaqtughat (uqaqtiqaqtumik) havagvingmi Hivuliqtikhanut Pivallianirmun, Maliruagahatigut Ayuiqhautit Pivallianirmun, Pitquhikullu Ilitughainikkut pinahuarutit.  

 

Nunavunmiut aghuurutitigu Inuktut imaa atuqhimaaqlugu ubluni!