Havaktingit

You are here

Pittaaqtuqaffuinnaqtuqaqtuni

Nunaqaqqaaqhimanggittut nunaqaqtut Nunavunmi, atiliuqhimayut Nunavut Aanniaqtailinirmun Upalunggaiyaigiikhimaniani Pittaaqtuqaffuinnaqtuqaqtuni uuktuinnariaqaqtut atiliuqhimayut Nunavut Aanniaqtailinirmun Upalunggaiyaigiikhimaniani.   

Inuk atiliuqhimayuq Pittaaqtuqaffuinnaqtuqaqtuni inmi akiliqtuiviqanggilunilu pidjutigitaaqtuq hapkuninga: 

  • Akighainnut havautit titirarhimayut talvani Pittaaqtuqaffuinnaqtuqaqtuniittuni
  • Akighainnut havautikhainnut piutainnut tamayainnutlu, naammagiyainnik tuyuqtuinirmunlu  

Ilangginnainnaqniq pittaalaqihungnguyut.

Atiliuqlutik taaffumamut Pittaaqtuqaffuinnaqtuqaqtunut inmi akiliqtuilimaittaangginni 

 

Hivayalugit Qaritauyaqlugit havaktut EHB ni naunaittiagumaguvit:

Nunavut Aanniaqtailirutikhanut Piliriakhat Havagviat
Aanniaqtailinirnut Piliriviit
Box 889
Kangiqhiniq, NU
X0C 0G0

Hivayautaa: (867) 645-8001
Kayumiktukkutluuniit: (867) 645-8092
Akiqanngitukkut: (800) 661-0833
Qrauyakkut