You are here

Uqhuryuangit Akituryumirniaqtun Iidjirurvia 6, 2022

Iitjirurvia 02, 2022

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Uqhuryuangit Akituryumirniaqtun Iidjirurvia 6, 2022

Naunaiqhimalugu aulaniaqtuq Unaguiqhirvik, Iidjirurvia 6, 2022, niuvrutihimaaqtun uqhuryuanik akituryumirniaqtun tamaini Nunavunmi.

Akituryumirniq aulaniaqtuq ilauqarniaqtuq ukuninga:

  • +$0.08/liitamik, ilaliutihimaniaqtuq taaksiutit, tamainik uqhurluviqtuqtunik.
  • +$0.08/liitamik, ilaliutihimaniaqtuq taaksiutit, tamainik gaasiliiiqtuqtunik.
  • +$0.09/liitamik, ilaliutihimaniaqtuq taaksiutit, tamainik tingminik uqhuqtuqtunik.

Nuutaanguqtiqhimayuq uqhungit akingit titiraqhimayuq ilaliutihimayut. Uukuat akituryumirutikhangit akituqpalaalirmanik akingit nunaqyuaptingnik tamaat uqhuryualiqiyunik niuvaivingni.

Nunavut aulahimaanginaqtuq taima akikitqianganik akiqaqtunik nunaqyuangit Kanatami talvuuna uqhurlungnik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Ronnel Guilaran         
Tuhaqtipkainikkut Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
RGuilaranCGS@gov.nu.ca