Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Ulapqinirmun uvalu Ulapqipkainirmun piyakhat

Iipu 11, 2019

Kavamatkunnut Tuhaqtipkaidjut

Ulapqinirmun uvalu Ulapqipkainirmun piyakhat

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Ulapqinirmun uvalu Ulapqinirmun Havagvia, piliqtut uuktuutinik qaffinik quvianaqtunik pinahuarutinik uvalu hulilukaarutinik!

1. Inulrammiuyut Kivgaktuiyikhanik Pinahuarutit – hivuliqiuvit nunallaangni qitqani ukiut 16 unalu 21? Ulapqinirmun uvalu Ulapqipkainirmun Havagvia havaktughaqhiuliqtut inulramingnik hivuliqtiuyunik ilauyukhanik haffumani Nunavunmi Inulramiit Kivgaqtuiyikhanik Pinahuarutit!
2. Ulapqiaqtuqhimayunun Havaktit: Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqidjut – Ukiuqaqqit avatqumayumik 25, aulayumik ilauvit hapkununga ulapqinirmun uvalu ulapqipkainirmun nunallaami uvalu piumayut ikayuqlugit Iligiit Nunavunmi upalungaiyaliqtilugit haffumunga 2020 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqidjutinun? Ulapqinirmun uvalu Ulapqipkainirmun Havagvia piliqtut uuktuutinik akiitumik ikayuqtughanik Iligiinun Nunavunmi Ulapqiaqtuqhimayunun Havaktighanik haffumunga 2020 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqidjutinun hamani Whitehorse, Yukonmi!
3. Ulapqinirmun Aituutit – Ilihimaviuk ulapqittiaqpakhimayumik ulapqiyumik, aiyuiqhaiyimik uvaluuniin akiitumik ikayuqtumik nunallaangni? Niruarutikhat angmaqtut ilitaqhidjutikhat attautinun havattianikkut ikayuutainik pivallianirmun ulapqinirmun Nunavunmi.
4. Ilihairutingnik Manikhanut Ikayuutikhaq – Nunavunmiutauyutin ilihaqtutin aulahimaaqhutik iliharvingni iliharvikyuangani havaaqhangit talvani havaanganik iqaiyaliqinikkut ilihairutingnik,iqaiyaliqinikkutlu, ulapqiyukharnik titiqiqidjutiliqiyukharnik, ulapqiyukharnik nallunaqtunik ilituqhainahuarnikkut unaluuniit ulapqiyukharnik, ilitagiyauhimayunik ilihaliarpaarvingmi iliharvikyuanganikluuniit? Uukturlutit tadja!

Uuktuutit piyauyukhat Hivulliq, Qiqaijaluarvia 6, 2019. Kangiqhittiarumaguvin , qaritauyakuuqtitilutik SRInfo@gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
nesak@gov.nu.ca