Havaktingit

You are here

Qayangnatqiaq ihuatqiaq immiqtaghat immaq hapkununga Tikiraryuaqmiunun inungnun

Niqiliqivik 25, 2017

Tuhaagakhat

Qayangnatqiaq ihuatqiaq immiqtaghat immaq hapkununga Tikiraryuaqmiunun inungnun

Tikiraryuaq, Nunavunmi, Niqiliqivik 25, 2017-Immiqtaqvik halumayuq ihuaqtuq imigahaq immaq pidjutauyuq aaniaqtailiniqmun pipkainiaqtuq hapkununga Ukiuqtaqtumi nunallaanun. Maniliqtuiniq immiqtaqnikkut hanaqidjutighaq ikayuutauyuq qayangnaqhilugu inuuhiqqattiaqniq Ukiuqtaqtuqmiunun, munagiblugu avatingnit uvalu pihimalugit nunallaavut aaniaqnaitumik inuuvigiyaangani.

Ublumi, Nanngagiyauyuq Amarjeet Sohi, Minista Igluqpinikkut uvalu Nunallaanun, uvalu Nanngagiyauyuq Joe Savikataaq, Ministauyuq Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, tuhaqtitiyut $500,000taalamik katitirhimayuq manikhat haffumunga Tikiraryuaq Qilamiuqnikkut Immiqtaqvikkut havaaghat.

Kingungani pingahut ukiut Tikiraryuaq pidjutiqaqtut pugiqhiblutik immaqmik atuqtilugu auyami tatqiqhiutit pidjutauyuq angiyuq aktilaanga halumailguq paqitauyuq immigahaini immaqmin. Manighaq tuhaqtitauyut ublumi havaktaghamut iliugaqtauyughat agyagiaqaqtun imiqtaqvikhaq halumaqhidjut kitut atuqtitinaqtut pingahunik iluani halumaqhidjutinik halumaqhitip halumaqhidjutaanun. Nunavut Kavamanga ihivgiuqhiliqtut hivituyumik-auladjutighaanik uqautigilugu immakkut halumaqhidjutikkut ayuqhautaanun. Atuliqtaukpat, agyaqtaaqtuq immaqmik halumaqhidjutl, tutquqtauhimayuq ataani Kavamatkut Kanatami Mikiyut Nunallaat Manighaat, piinagialaqiniaqtuq qilamik kiuyauluni aalanun imigahanun immaqnun qilamiuqtunun Nunavunmi.

Uqaqtauyut

"Ublumi tuhaqtidjutit pidjutauyut aghuuqnaqtunik atugahanik mighaagun piyaangini Tikiraryuaqmiut inuit piqagiangini pinagiaqaqtumik halumayumik imigahamik immaqmik ukiuq-tamaat. Una maniliqtuidjut Tikiraryuaqmiut Qilamik Immiqtagvikkut Havaaghaq auladjutauyuq aalangayuq ihagiagiyaat ukiuqtaqtumi nunallaat, munagiblugu avatingnit uvalu ihuaqhiyuumiqhugu qanuginia inuuhiit Nunavunmiun."

Nanngagiyauyuq Amarjeet Sohi,
Minista hapkununga Igluqpinikkut Nunallaanun

"Quviahuktugut iligiiqatigiblugit Kavamatkut Kanatami tunihiyaami nutaamik immakkut halumaqhidjutighaanik hapkua Tikiraryuaqmiun. Nutaaq halumaqhidjut angiyumik angikliyuumiqniaqtuq qanuginia immap inungnun pugihigiaqaguiqlutik tadjamin immaqmik halumaqhidjut nutanguqtitaukpat. Pipkainiq angiyumik qanuginianik immigahap immaq hapkununga inungnun Tikiraryuaqmiut. uvalu Nunavunmiunun tamaini aviktuqhimayumi, aghuuqnaqtuq tikinahuagaq hapkununga Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Nanngagiyauyuq Joe Savikataaq,
Minista hapkununga Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Qilamik Naunaitkutighat

  • Kavamatkut Kanatami tunihiliqtut $375,000 taalamik haffumunga havaaghamut haffumuuna Mikiyut Nunallaat Manighait, uvalu Kavamatkut Nunavunmi tunihiniaqtut $125,000taalamik
  • Kanatam Kavamangit tunihiniaqtun avatquhimayumik taima $180 billion tallamik talvunga napadjutikharnik maniktarvikharnun taima 12nik ukiunganik nunalaani atuqtauyukharnik, ihuatqiyauyunik napadjutikharnik, nunalaani iglukharnik, ingilradjutikharniklu ikayuutiniaqtun himiqtautikharnik, unalu Kanatam nunagiyaingit tununganiituniklu nunallaangit
  • $21.9 biliataala una manik ikayuutauniaqtuq nakuuniqaqtunik aulapkaitjutikhanik havaktauyukhanik, ilauyut $5 biliataala piinagialaqiniaqtuq manighaq hapkunuuna Kanatami Igluqpinikkut Maniliqiviit.
  • $2 biliataala haffuma mania ikayuutauniaqtuq nakuuniqaqtunik aulapkaitjutikhanik havaktauyukhanik pidjutauyut aalangayut ihagiagiyauyut ungahiktumin uvalu ukiuqtaqtumi nunallaat imatun igqpait ikayuutighat niqiniq hungiqnaidjutighanik, nunamingni apqutighanik uvalu ihuaqhiyuumiqlugit angiyumik atadjutit. Una manik ilaqatuq $400-miliataala Ukiuqtaqtumi Auladjutikkut Manik ihuaqhiyuumigiangani auladjutit aviktuqhimayuni.

Ilauyut Qaritauyaliqidjutikhangit

Kavamatkut Kanatami $180-biliataala unalu igluqpinikkut upalungaiyaut uvani Manighami 2017

Kanatma igluqpangit manikhangit talvani Nunavunmi

Mikiyut Nunallaat Maniktaqvighaat

Nunallaani Igluqpinikkut Nunavunmi

-30-

Hivayagiaqaqtun

Brook Simpson
Taigualiuqtit Titiraqtia
Havagviat Ministauyuq Aulapkainikkut Napadjutikharnik Nunallaanilu
613-219-0149
brook.simpson@canada.ca

Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi Tuhagakhaliriyi
Kavamangat Nunavut
867- 975-5342
kmullaly@gov.nu.ca

Napaqtiliqiyiyiuyut Kanatami
613-960-9251
Akiligakhaittumut: 1-877-250-7154
Email: infc.media.infc@canada.ca

Twitter: @INFC_eng
Qagitauyaliqivikkut: Napaqtiliqiyiyiuyut Kanatami