Havaktingit

You are here

Qajagiluhi tapkuninga manikharnagigumajunik atukiktunik

Iitjirurvia 19, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Qajagiluhi tapkuninga manikharnagigumajunik atukiktunik

Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut uqautijumajait Nunavuniut qajangnarniinik uukturninganun akiliuhiarvikhamingnun atukkiktunun.

Manikharnagigumajunik atukiktunik akunigaalukmik atulimaituq atukiktuutikhangungituq kihimi akitqijaujunik maningnik atuqtangnik piqaqtun taimaitun atuqtauluaqpakhimajunik atukiktuutikhangit atukiktanganiklu atautimiiqhimajunik, taima akituvalaaqtunik atukigianganik maningnik. Ilauqaqhimajut akiliktaujukhat aulahimajut naunairutiqaqhutiklu akiliktaufaaqtakharnik angirutiqarniitunik atuqtaungitkumik malikhautikhangit.

Nunavunmiutat naunaijaijukhat manikharnagigumajunik atukiktunik havagviangit atuqhimaaqtangit ukuat malikhautigijaingit:

  • piqaqtun najugarnik, hivajautikharnik ikajuutikhaqaqtun tautukhimaaqtunik hivautinuakkut uqarvigiktaaqtun;
  • piqagiaqangitun maningnik akiliktuijaangat hivunirmi, taima naunaijagiikhimajut atukiutikhat akingit akiliktaujukharnik talvanga atukiktangnik atugaqarviangit nanminikharni;
  • naunairutiqangittun qanuq atukiutigijanganik maniit atuqtaujukhat; unalu
  • titiraqhimajutlu talvani Ihuaqtunik Nanmniqaqtunik Havagviani titiraqhimajut talvani ilitaridjutiqaqtunik manikhagiaqaqtunik ubluangani havagviani Kanadami.

Akitujut maniit atuqtauniit ilaujukharnik akikhangit naunaijaivakhimajut manikharnagigumajunik atuqtunik ajungnautiqarniaqtun akiliktuiffaagiaganik , taima angiklijmirniaqtun maniliqidjutikharnik ajngnautikharnik ihumaluutiginiaqtainiklu.

Naunairjumirumaguvit, hivajarlugit Maniliqijirjuangit Havagviangit havagviani uvani 1-866-223-8139 qaritaujakkutluuniit uvani https://www.gov.nu.ca/community-and-government-services/information/cons... .

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtipkainikkut Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhakautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca