Havaktingit

You are here

Nunavunmi nunalaat ikayuqtauniaqtut haffumanga kanatami Gaasiliitigut Taksitigut Manik nuutiqnikkut

Niqiliqivik 10, 2017

Tuhaagakhat

Nunavunmi nunalaat ikayuqtauniaqtut haffumanga kanatami Gaasiliitigut Taksitigut Manik nuutiqnikkut

Hivulik malguuk iliugaqtauyuq tuniyauyuk ikayuutighat nunamingni igliqpaliuqnikkut hivuliuyughat

Niqiliqivik 10, 2017 Iqalungni, Nunavunmi Igluqpaliuqnikkut Kanatami

Nutaat uvalu nutaanguqtighimayut nunamingni igluqpinikkut ikayuutighat atadjutikhait inuit havaanun uvalu tunihiyut piyaaqniqmik haffumunga nakuutqiamik nunamingini kivgaqtuqnikkut, aaqnaqhailutik nutaanik nanminiqaqtunk uvalu piliugutaublutik maniliuqnikkut nauvaliagiangini.

Uvani Taaqhivaliaviani, Kavamatkut Kanatami tunihiyut hivuliqmik malguknik ukiuni $7.8 miliataalamik kanatami Gaasiliitigut Taksia Manik (GTF) iliugaqtauyunik Nunavunmiunun. Attautinut, Aviktugniit tuniyauniaqtut avatqumayumik $15.7 miliataalamik uvani ukiumi haffumuuna manikmik. Manikliqtuniq, kitu aulayuq iluagut aviktuqniini kavamat, tadja piinagialaqiyuq ikayuutighaq nunalaanun igluqpinikkut havaaghanik.

Tadja, kanatami Gaasiliitigut Taaksia Manik ikayuutauyuq 19nik igluqpinikkut havaanik tamainun 15 nunalaat uvani Nunavunmi.

Nunavuutip tugaaqhimayut haffumunga GTFmun manik haffumunga immaqmun, halumaittumik imaqmik uvalu iqakunik havaktaghanik hapkua angikliyuumiqlugit inuuhiqqattiaqniq Nunavunmiunun, uvalu munagidjutighaanik qayangnaqtuq Ukiuqtaqtup hilataa. Uuktuutigilugu, Haamlat Igloolikmi immiqtaqvik nutaanguqtiqtauniaqtuq haffumuuna $10.3 miliataalatigut havaaghaq, uvalu nutaamik immiqtaqvighanik aghaluutit havaktauniaqtuq uvani Salliqmi pidjutigiblugu inugiahivaliania.

Hapkua amlguk iliugaqtauyuk uvani ukiumi ilauyut manikmun aulayut Nunavunmi ataani haffuma Maniliuqnikkut Kanatami upalungaiyaqhimayuq.

Uqaqtauyut

"Haffumuuna kanatami Gaasiliitigut Taksia Manik, nunalaanun tamaunun Nunavunmi uvalu ilangat Kanatap tugaaqhimayaaqtaat igluqpinikkut havaaghanik uqautauluaqtunun aghugutauyut ihagiagiyauyut nunamingni inuit uvalu nanminiqaqtunun, haffumunga ihuaqhiyuumiqlugu immaq immiqtaghaq haffumungalu igluqpilutik nutaanik ulapqivighanik igluqpaknik. Kavamatkut Kantami quviahuktut tunihidjutainik una naunaiyaqhimayuq, hivituyuq maniliqtuiniq ikayuutighaq piyaangini piyaaqniq nakuuyunik havaanik, angiliyuumiqlugu ingutaaqnikkut, angiqlivaliablugu maniliuqnikkut piyaghat piniqtunun nunalaanun uvalu nakuuqpiaqtumik inuudjutighainik tamainun Kanatamiunun."

Nangariyauyuq Amarjeet Sohi,
Ministauyuq Napadjutikharnik Nunalaaniklu

"Atuqtuni ukiuni, Gaasiliitigut Taksiat Manik tunihiyuq Nunavunmiunun atuguminaqtumik, amigaituni-ukiuni manikmik havagiangini uvalu atululiffaaqlugit igluqpinikkut 'inahuagutit ikayuutauyut maniliuqniqmun angiklivalialugit uvalu hakugiktumik nunalaat. Uvagut havaaghavut ikayuutauyut angikliyuumiqlugit anginiit uvalu pidjutauyut hapkununga pinahuagutinun uqautigilugu immaq immiqtaghavut, uvigaqtuq immaq uvalu iqakkut. Quviahuktugut tuniyauhimayut hapkua hivullik malguk iliugaqtauyut piyaaptingni aulahimaaqtumik havaavut piyaaptingni aaniaqnaitumik uvalu inuuhiqqattiaqnaqtumik Nunavunmiun,"

Nanngariyauyuq Joe Savikataaq,
Minista Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkuni

Naunaitun Kangiqhidjutikhaq

  • Talvanga ikayuutit hivulliqmik atuqtitauliqmata uvani 2005mi, avatqumayuq $159miliataala tuniyauyuq Nunavunmi nunalaanun haffumuuna kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik.
  • Kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik piqaqtuq avatqumayumik $2biliataala piinagialik tamaat ukiuq, uvalu talvuuna tunihiyuq attautinut nunalaanun tamainun Kanatami piqaqhuni nutqalimaitumik, naunaiyaguminaqtuq uvalu naunaituq hivituyuq manighaq. Manik piinagialaqihimayuq malguknik ukiumi iliugaqtauyuk, uvani Taaqhivalirviani uvalu Hikutirviani.
  • Kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik tunihiyuq agiyunik ihuaqhautikhanik. Nunamingni nunalaat piliuqtaaqtut havaqidjutighanik maniliuqlutik tamaini 18 alakiinik havaaghanik qanugitunik, ilauyut apqutinik uvalu ikaagutinik, inungnun auladjutighaninik, immiqtaghanik immamik uvalu kuvigaqtumik immaqnik igluqpaghainik, uvalu ulapqivighanik igluqpaknik. Nunalaat atuqtaaqtait mangit qilamik hapkununga hivliuyughanik havaaghanikm tutquqlugitluuniin manigt qakugu atuqtaghat, aviktuglugitluuniin mangit aalatlu nunalaat attautimut igluqpnikkut havaaghanik uavluuniin atuqlugit maniliqtuqlugit akituyut igluqpinikkut akiliqtaghanik.
  • Kanatam Kavamangit tunihiniaqtun avatquhimayumik taima $180 billion tallamik talvunga napadjutikharnik maniktarvikharnun taima 12nikukiunganik nunalaani atuqtauyukharnik, ihuatqiyauyunik napadjutikharnik, nunalaani iglukharnik, ingilradjutikharniklu ikayuutiniaqtun himiqtautikharnik, unalu Kanatam nunagiyaingit tununganiituniklu nunalaangit

Aadjikiivyat hunat

Kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik Tuniyauyut hapkua Nunavunmi Nunalaat uvani 2017-18milu: https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2017/08/backgrounder_nunavutcommunitiestobenefitfromfederalgastaxfundtra.html

Ilauyut Qaritauyaliqidjutikhangit

Kanatma igluqpangit manikhangit talvani Nunavunmi

Kanataup Kaasiliinut Itkaptaaksinut Manikhanut

Maniliurniaqhimayut uvani Kanatami , hapkua Kavamatkut Kantamai $180 biliataala uvalu igluqpinikkut upalungaiyautit

Kavamatkut Nunavunmi-Nunalaat Igluqpinikkut

-30-

Hivayagiaqaqtun

Kate Monfette
Aulapkaiyi Tuhaqtipkainirmut
Havagviat Ministauyuq Aulapkainikkut Napadjutikharnik Nunallaanilu
613-301-0894
Kate.Monfette@canada.ca

Rosemary Boyd
Atanguyaq, Atugakhanut Maligakhanullu
Kavamangat Nunavut
867-975-5354
RBoyd@gov.nu.ca

Napaqtiliqiyiyiuyut Kanatami
613-960-9251
Akiligakhaittumut 1-877-250-7154
infc.media-medias.infc@canada.ca

Twitter: @INFC_eng
Qagitauyaliqivikkut: Napaqtiliqiyiyiuyut Kanatami

 

Kangikhidjutikhanga

Kingungani tatqiqhiutmi, Kavamatkut Kanatami tuyuqtut hivuliqmik malguknik ukiuni $7.8 miliataalamik kanatami Gasiliitigut Taksinik Manikmik (GTF) iliugaqtauyut Nunavunmun Attautimut, Aviktugniit tuniyauniaqtut avatqumayumik $15.7 miliataalamik uvani ukiumi manikhatigut. Manik, kitu aulahimaaqtuq hapkunuuna aviktugniini kavamatkut, tadja piinagialaqiyuq ikayuutighaq nunalaanun igluqpinikkut havaktaghanun.

Una naunaitkutit ukiukhaq kanataup kaasiliinut itkaptaaksinut manikhanut tuniyauyut Nunavunmi nunallaan.

Nunallaaq

Kavamatuqainni Maningnik Piyut

Kavamangat Nunavut

$13,387,000

Iqalungni

$2,362,500

*Nunalaaq Iqalungni tuniyauyuq 15 attauhiq haffuma attautimut mangit nuutauyut nunavunmun ukiuni ataani tuniyauyughanun angigiiqhimayunun Nunavunmi.

Kangiqhitiagumaguvin haffuminga kanatami Gaasiliitigut Taksiata Maniit, pulaaqlugu: http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-eng.html

Naunaiyatiarumaguvit hapkuningaAulapkaininga Angirutta uminga kanataup kaasiliinut itkaptaaksinut manikhanut: http://www.infrastructure.gc.ca/prog/agreements-ententes/gtf-fte/2014-nu-eng.html

Naunaiyatiarumaguvit uminga nunalaani aullapkaitjutinginni Nunavunmi, pullaqlugu: http://www.buildingnunavut.com