You are here

Nunavunmi ilauyut uvani Nunaqyuami Qilamiungnikkut Uuktuutinun

Nuvaipa 16, 2022

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Nunavunmi ilauyut uvani Nunaqyuami Qilamiungnikkut Uuktuutinun

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Qilamiungnikkut Munagidjutikkut Havakviat, akngiqhipkagumayaitNunavunmiun tamna uuktuqtauniaqtuq nunaqyuami Qilamiungnikkut Upalungaiyautikkut Auladjutaa atuqtauniaqtuq qaffiuqtuqluni tamaini Nunavunmi ubluqhiutaitigut uvani Hikutirvia 16, 2022.

Uuktungniaqtut ubluqhiut hamungaqqat 2:00 p.m. ubluqhiutaani. EST (7:00 p.m. UTC), talvuuna tigumiakkut hivajautit, Tiivikkut naalautikkullu.

Uuktuut qilamiungnikkut tuhaqtidjutaa imainiaqtuq: "Una uuktuut. Qanuriliugiaqangituq.”

CBC Nallautikkut unalu Tiiviikut, unalu nunangini hilahiutikkut takunnarniaqtut tuhaqtipkaidjutikhat. Cellular Tigumiannuatigullu tuhaqtitauhunguyut hivayautinuatigullu atuqtunik LTE ikiakuurutiqaqtunik pipkaitaaqtut uuktunmik tuhaqtitidjutikhamik.

Tigumiannuat hivayautit uuktuutauttaaqtut, atayut umunga LTE ikiakuurunmik, tigumiagakhanun hivajautinut nappakut auladjutikhamun hailiyut imaalu atuqtaulayut, qaritaujakkuurutinun atuqtakhanun imaalu atuqtakhait aktuutauhunguyut tigumianit aturnikhait titiqqitaulutik. Tuyuutaunia uuktuqtauninga pidjutauniaqtuq tuyuutauyut piitigut (TV-kut, nalautikkut, tigumiakkut), imatut hivituniqaqtumik 30 seconds-mi.

Nunaryuami Qilamiurnikkut Upalungaiyautikkut Atuqtauniaqtuq ihuaqhaqhimayuq tuyuutautigilugit ayuqhaqtuqaqqat inuuhirmullu ikayuutikhanik tuhaqtitidjutikhat Kanamiunut ilihaugillugillu inungnut hunauyakhanik qilamiurnaqtuqaqqat tuhaqtidjutikhq inniariakhanik inuuhirmut ayurnaqtuqaqat idjuhiinik. Aulahimaaqtumik uuktuqhimaarniaqtut auladjutinun ihuaqtumik havagiangini uvlau naunaiyaidjutauniangmata qanuqtut tapkua ihuaqhariaqaqqata.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Suleikha Duale
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
sduale1@gov.nu.ca