Havaktingit

You are here

Nunakyuami Ulapqiyinut Havainiq

Saptaipa 17, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Nunakyuami Ulapqiyinut Havainiq

Nunaqyuavut Ulapqiyunik Ayuiqhaiyiingit Havainiq Apitilirvia 22mi 30mun, Nunavunmiutatlu uqallaquyauyut quyahuutikharnik quviahuutikharniklu ihuaqtumik atuqtakharnik ulapqiyinut ayuiqhaiyingit piqaqtun ulapqiinaqtunik nunalaaptingnun.

Ilitagidjutikharnik aituilugit ikayuinaqtun ulapqiunik ayuiqhaiyiingit taima uqallakhimaaqlugit quanapiaquhi! Atuqlugu inungnun tuhaqtitiyukharnik taima qaritauyaliqidjutikhaq hashtagmik #ThanksCoach ilitagiyauyaangat quviagiyauyut ulapqiyunik ayuiqhaiyiingit piqaqtugut avatingni Nunavunmi.

Ikayugiangat quviahuutikharnik Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayuiqhaiyiit Havainiq, tamna Ulapqiyinut Ayuiqhaiyingit Katimaviingit Kanatami aituihimaaliqtun akiqangituq Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayiuqhaiyiyiuyuq Ilitagidjutikharnik Ilihairutikhamik qaritauyangni ayuiqhautikharnik ilihairutikharnik! Piumaguvit naunaiqyumirutikharnik hivayaqlutin 1-888-765-5506 qaritauyakkut titiraqlutin srinfo@gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Aramide (Lola) Owoaje
Atanguyaq, Maliguagahanun Maligakhanullu
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Nunavut Kavamangat
867- 975-5354
aowoaje2@gov.nu.ca