Havaktingit

You are here

Itqumayumi Uqagiikhimayukhat Niguaqtauniagumik Nunalaani Niguaqtauvikharnik Apitilirvia 27, 2019mi

Saptaipa 16, 2019

Inuit Havaktiuyunun Tuhaqtitakhait

Itqumayumi Uqagiikhimayukhat Niguaqtauniagumik Nunalaani Niguaqtauvikharnik Apitilirvia 27, 2019mi

Niguarutikharnik miyaanik nunalaanilu katimayiyiukharnik Nunavungit tamaini 25nguyut nunalaani aulanialiqtun Tattiarnaqtuq 28, 2019mi.

Titiraqhimajuq uumani Nunavut Niruarnikkut Maligani nutaat maliktakhangit hamlatkunni niruarutikhainnut, tamarmik uukturumajut niruaqtaujukhanut uqariiktukhaujut inmingnik ilauyumaplutik niruaqtauyukhanut. Tikkuaqtauyakhaiktut niruaqtauyukhanut ilauyumaplutik. Niruaqtauyumajut uuktuinnariaqaqtut nalliingnut miiyamut imaaluuniit katimayiuyukhanut, kihimi tamangingnut uuktulimaittuq.

Pigiaqaqtunik piqaqtukhat iluayaangat niruaqtauyangat nunalaani nirualiqiyukharnik titiraqtauhimayukhat atiit talvani Niruarutikhangit Nunavunmi qaritauyaliqidjutikharnik.
Uukturumayut niruaqtauyukhanut uqariiktukhat niruaqtauyukhanut ilauyumik ublamit 9 munngaqqan. Hivulliut Apitilirvia 23, 2019 ubluqhiut 2 mit Tallimiunmi talvunga Apitilirvia 27, 2019.

Niruaqtauhimayut miyaat katimayiyiuyukharnik munagiluaqtakhaingit ilauyukharnik katimayiit katimatilunik, ihumaliuqhimaaqtukhatlu nunalaani hanaqidjutikharnik. Hivitunikhaqarnialiqtuq miiyamut katimayiuyunullu imaatut innialiqtuq hitamani ukiuni.

Uuktuqtun niguaqtauyumayut hivayaqtakhait Nirualiqiyut Nunavut hivajautikkut, kayumiktukkut titiraqvigilugitluuniit qaritauyakkut ayuiryumirnikharnik naunairutikharnik talvuuna havaaginiaqtait pidjutigiyainiklu.

Hivayagiaqaqtun naunaitkutit talvani Nigualiqiyunik Nunavunmi nalvaagiaqaqtaat talvani Nirualiqiyut Nunavut qairtauyangni: https://www.elections.nu.ca/en/municipal-elections/municipal-council/abo... .

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca