You are here

Urhuliqiyitkunni Havakvia

Uvaptingnik

Urhuliqiyitkunni Havakvia (PPD) munagihimaanginaqtun tuyuqtauyukharnik, tutqumavikharnik, tuniqhaiyukharniklu Nunavutim urhuqyuakharnik.

Una qaritauyaliqidjutikhaq tunihiniaqtuq ilingnun naunairutingnik talvuuna PPD-nik, nauyugakhaingit urhuqyuangit tutqumavikhangit, qanurlu aulatitiniaqtugut. Nalvaaqhinialiqtutinlu titiraqhimayumik urhuqyuanik tuyuqtauhimaaqtukharnik kaantulaaliqiyunik, niuvaivikharnik akikhangit, urhuqyuakhangit naunairutingnik, urhuqyuangit qanuritmangaat, naunairutikharniklu talvuuna qanuq atukiutiliqiyaanganiklu niuviqtukharnik, ilitugidjutikharniklu titirangnik kuviqagumik urhuqyuanik nunalaani.

Ilituquhinga

PPD-kut ilitugipkaktauvakhimayut 1972mi tuyugianganik urhuqluinik Nunatsiarmi. 1994mi, ataniqarvingit talvani PPDmi nuutpakhimayut talvanga Yalunaimi Kangiqliqnirmun taima ataniqarvia havagviat aulayuituq talvani ublumi. 1999mi, munagidjutikhangit PPDnik nuutiqtauvakhimayut Nunavut Kavamatkunun.

1999mi, PPD tuyukpakhimayut 110 milian liitanik urhuqharnik Nunavunmiunun. Ublumi, PPDkut tuyuqtauhimaanginaqtun taima 215nik milian liitaanik urhuqlungnik, taima ilauqaqtuq taima ukiumi angikliyumirutikharnik aulavikharnik nallautiqhimayumik taima 4.5 pusanmik.

Naunaiyagiikhimayuq Atuqtauhimaaqtukharnik

Alapaanaqpiaqtuq hilahiutingit tuqhulaurutiqaqhimayuq taima ihuaqtunik urhuqharnik naunairutikharnik taima munagiyaangat anginirmik ingniqutikharnik atuqhimaaqtangitnik. Ilauyunik talvani Kanaitian Naunaitun Atuqhimaaqtukharnik Katimayiit (CGSB), Urhuqyualiqiyut Havagviit (PPD) ilauyukharnik Nunavutim ihumagiyainik talvani pivalliadjutikharnik urhuqyuanik atuqtakharnik tamangni Ukiuktaqtuniitun aviktuqviangani.

Ingniqutikhangit puplaktuutikhangit (RPV) aulatitivaktun ingniqutikhatin alapaanaqhigaangat hila; qungmukyumiqhimaligaangat ikiturutaa ingnirvik ikilikpaktuq. 2013mi, PPDkut tukhiqpaktun urhuqhangit tukhiqtunik qungmukyumiqhimalikpaktun RVP-ngit gaasiliiqtuqtukharnik kiklikvikharnun pigiaqaqtun uvani CGSB-ngit Atuqtakhainik. Angikliyumigaangat atuqtakhaingit tunihimaarniaqtun ilauyukharnik munagidjutikharnik tamangnun akhaluutiqaqtunik taima aulainaqtuniklu nunamun.

Naunaiqyumirumaguvit talvuuna Nunavutim urhuqyuakhangit atuqtakhainik, naqitlutin hamunga.

Malikhautikhangit Maniliqinikkutlu

PPDkut aulavaktun uvani Aulahimaaqtunik Maniktaqvikharnik Maligarni. Tamna Maligaq naunaigiikhimayuq taima ingniqutikhanga niuvigianganik, ingilratitiyaanganik, niuvailiqiyaangat, tuniqhaiyaangat, niuvrutigiyaangat ihuaqhaqtauhimayunik urhuqyuakhangit nunalaanun talvani Nunavunmi nunalaanun qayangnairutikharnik, maniliurutikharnik, ihuaqtukharnik pigiaqaqtuniklu ihuaqtumik.

Tamna Urhuqyualiqiyut Aulahimaaqtun Maniktaqvikhangit (PPRF) maniqidjutikharnik hanaqidjutikhalik taima tuniyaangat ikayuutikharnik niuvigianganik tuniqhaiyaangatlu urhuqyuangit atuqtaunginaqtun ukiuk tamaat Nunavunmi nunalaangitni. Tamna PPRFngit aulahimayuq aadjikiivyaktumik havagvikyuangit taimaitunik atukiktiutikharnik taima atuqtauyukhat talvani nanminiqaqtunik havagvingmi maniliiqiyukharnik atukiktiutikharnik pigiaqaqtun manikharnik piutigiyaingitlu. Talvuuna una maniktaqvikharnik, tamna PPD-kut akikhangit akituqyumirutiqaqtunik manikharnik talvanga niuvrutauyukharnin urhuqyuakharnik.

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/ppd_retail_price_list_jan_30_2...

Tamna PPRFngit tunihimaaqtun havaktunik maniit atuqtauyut akiligiiktukharnik maningnik piutigiyainik, atukiktiutikharnik akilikhimayunik, auladjutikharnik akikhangit, unalu ihuaqharhimayut taaksikhangit. Angirutiqaqtun kiklivikhaqaqtun tamna PPRFngit imaa itun $200 milian tallamik, taima kikligiyaa manikhat taima piutigiyaingit avatqugiaqaqtun akiiktuutikhangit ihuinarutiqaqqanik.  PPDkut atuqtukhat talvuuna Maligarni utiqtitukhat manikhat talvanga PPRFmin talvuuna niuvailiqiyunik niuviqtunik.

Kihiani tamna Maligaq atuquyuq taima PPRFnik aulatitiyaangat "maniliuluangitunik" aulavikharnik, tamna akituqyumirutikhangit urhuqluingit niuvailiqiyunik hivulliqtiginiaqtuq akikhangit akituqyumirutikhangit talvani ukiunganik maniliukhimayainik maniliuluangituniklu. Tamna Urhuqyualiqiyut Namadjutikhangit Maniktaqvingit (PPSF) havagiikhimaliqtuq taima urhuqyuakhangit akikhangit allanguqtilimaitaanganik ukiuk tamaat piqagianganik ukuninga piqangitun. Kiklivikhanga tamna PPSFngit imaatun ituq +/-$10 milian tallamik, aulagiikhimaliqan ihuaqhaidjutikhangit talvanga utiqtitihimayukhangit manik talvunga Nunavut Kavamanmun atugiaqagumik. Tamna PPSFngit katitiqhimayut maniliukhimayaingit tamaiyaingitlu maniit talvani PPRFmi unalu aadjikiikhimaliktunlu talvunga maniliukhimayainik atukiuktikharnik ilitugidjutikhimayut talvani maniliqidjutikharnik naunaitkutingnik titiraqhimayuq talvani nanminiqaqtunik havagvingni nayugaani.

Nunalaangit Kaantulaaliqiyunik Naunairutikhangit

Tapkuninga iniqhimayumik titiraqhimayut kaantulaaliqiyut pigiaqaqtuniklu urhuqyuakharnik Nunavunmi, naqitaqluhi hamunga.

Urhuqluit Imaitut

Uqhuryualiqiyit (PPD) niuvikhimayut Nunavutim uqhuqyualiqiyukhanrik urhurluit talvani agyaqtauhimayut unalu ingilrayukharnik kaantulaaqhangit tapkuninga Av Nunavut Urhuqhangit unalu Woodwardngit Oil Limited Havakviat (Woodwards). Urhuqluit naunaitun hanaqidjutikharnik ihuaqhaiyunik urhuqlungnik talvanga Kivataani Tariumin Kanatami, Unaitit Staitsmi unaluuniit ilanganiklu havaktauhimayut tarium akiani nunaqyuangit talvanga Finladmi Japanmiluuniit.

Uqhuqyualiqiyunik naunaitumik kiluutaqhimayunik - talvani akikhangit talvuuna ukiumi tatqikhiutingnik hivutunirmi aulayut talvani aulaniaqtunik aulavikhaqaligumik agyaqtunik urhuqyuakharnik. Una iniqtiqhimayuq atuqhutik “Hivunikharnik Kaantulaaqhangit” talvani niuvaivingmi, taima atuquyaugumik talvanga PPDmin, ilauligumik angirutikharnik taima piqaqhutik maniliukhimaaqtukharnik kiluutaiyaangat akikhangit aulatitiyaangatlu piyaangat atuqhimaaqtunik auladjutikharnik kingulirmi ublukharnik. Ukkuat angirutikhangit aulayut malrungnik atuqtakharnik; naunaiyaiyaangat ukiumi atuqtakharnik naunaiyattiaqhimayut urhukhat talvuuna naunaitumik havaktakharnik aulaviingit iniqtigianganiklu maningnik atuqpalaarnaitumik.

Urhuqyuangit Naunaitkutikhangit

Urhuqyuangit qanuritmangaat CAN/CGSB Nunavut Kavamatkut Allatqinguyut Urhuqyuakhat 

Akhaluutiqyuangit Urhuqhait 3.517-2007

Unaqpalaangitumi Aulagiaqaqtun - Nuvuyangit Kiklivingit -43◦Cmik

 Alruyaqtuqtunik Auladjutiqaqtunik - 100pS/m ikiniqaqtuq @4◦Cmik

 Cetanemik - nallaumayukhaq ingniqutit ASTM D613 ingniqutit ihivriudjutikharnik 
Urhuryuaq 3.517-2015    
Akhaluutit Gaasiliikhangit 3.5-2011 Nuutaanguqtiqhimayut Nampa 2

Nallaumaninga 3, Naunaitkutmi D Kiluutaqtaaqtunik Ingniqutiqaqtun - kikilivikhalik 92mik Puyuuqnik Puplaqaqtunik - kiklivikhalik 95kPa-nik

 Anirnirutikhangit Taaqniliqiqangituq, MTBEnik
Tingmitit Urhuqhangit

3.23-2012nik 
Nuutaanguqtihimayuq Nampa 2nik Piqaqtunik

Jet A-1nik

 Alruyaqtuqtunik Auladjutiqaqtunik - kikliniqaqtunik 250pS/m ikiniqaqtuq @4◦Cmik

Urhuqyuangit Tutqumavikhangit

Urhuqyuaqhangit tamangni nunalaani tutqukhimayut

Urhuqyualiqivium Nayugaani, taima ilangit urhuqhangit tutquqtauvakhimayut nayugainun milvingmi Jetnik Urhuqhaanik. Naunaiyagiikhimayuq Urhuqyuaqarviit tatadjutikhangit nalvaaqtaugiaqaqtun ataani uvani. Ihuaqhairutikhangit urhuqyuangit tutqumavikhangit havagiikhimalikmiyut amigaitunik nunalaani talvuuna 10nik ukiungani havaktauhimaarniaqtun. Ihuaqhaidjutikhangit naunaiyainiatun talvuuna anginirmik katitiqvikhaqaqtunik qullirutitigun qanuritmangangitlu urhuqyuaqarviit. Urhuyuaqarviit tutqumavingit nalvaaqtauvakhimayut tamangnin nunalaani tutquktigiyaangat avatqutikhangit uqhuqyuakharnik talvuuna amigaqhuutiqaqqan mikhaatigun atuqtukharnik.

Urhuqyuangit Niuvailiqidjutikhangit Akikhanit Titiraqhimayut

Urhuqyuangit akingit tamangni nunalaani naunaiyagiikhimavakhimayut talvuuna Maniliqiyut Munagihimaaqtun Katimayiingit, naunaiyagiikhimayut talvuuna amigaitunik atuqtauhimaaqtunik. Ukuat amigaitun atuqtauhimaaqtukhat naunayagiikhimayut hunavaluit akingit, ingilradjutikhangit akikhangit, auladjutikhangitlu ihuaqhaidjutikharniklu akiliktakhangit hunavaluitlu akikhilaarutiqaqtunik. Tamna niuvailiqiyunik akikhangit naunaiyagiikhimayut ukiuk tamaat atuqtauhimaarnik, talvuuna ukiumi urhuqyuakhangit tuyuqtauhimaaqtunik umiakkut auladjutikhatigun.

Talvuuna amigaitunik Niuvailiqiyunik Akingit Titiraqhimayut nuitiqtauvakhimayut tamaini Nunavunmi nunalaani talvuuna Ubluqtuhirvia 10, 2020mi. Una allanguqtirutikhanga talvuuna niuvailiqinikkut akikhangit aulavakhimayuq talvuuna allanguqtiqhimayunik talvani nunaqyuam niuvailiqiyunik akitigun, ihivgiudjutikhatigun tuyuqtauyukharnik akikhangit tamangni aviktuqvingmi atuqtakharniklu naunaiyagiikhimayunik akiliktuiyukharnik naunairutmi. Ukuat allanguqtiqhimayut naunairutiqaqpakhimayut talvuuna ikiklilaarutikharnik niuvailiqidjutikhangit akingit tamainik nunalaangit naunairutingniklu tapkuninga urhuqyuangit urhuqluingit.

NIUVIQNIKKUT AKINGIIT TITRAGIIKHIMAYUT

 

Atukiutikhangit Niuvrutikhangit

Urhuqyuangit tamangni nunalaani niuviqtaugiaqaqtun talvuuna iglunik havagviiniklu havagviangit ikayuktikhailiunginaqtunik talvuuna nunalaani kaantulaaliqiyunik talvuuna manikkkut atukiutikharnikluuniit talvani PPDkutni.

Uuktugiaqaqtun PPDnik atukiutikharnik atugarvikharnik:

Iniqtiqlugu Atukiuktiqarvikhat Uuktuutikhaq Titiraq [A14]

Naunaiyailugu iliugaqtauyukhaq katitiqhimayuq atuqlutin nanminigiyangnik maniliurutikharnik, maningnik tuyuqtauyukharnik umingaluuniit atukiutikharnik angirutikharnik titirangnik (pigiaqaqtun talvanga maniliqivingmi).

Iliugaqtauyukhaq talvani Igluqaqtunik Atukiutikharnik taima - $300.00 tallamik.

Iliugaqtauyukhaq talvani Nanminiqaqtunik Havagvingmik Atukiutikharnik taima - $1,000.00 tallamik.

Tuyuqlugu Uuktuutikhaq atukiutikharnik unalu iliugaqtauyukhaq mani talvunga PPD Ataniqarviat Havagvianun.

Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
Urhuqyualiqiyut Havagviat
Nunavut Kavamanga

Quiquta 590
Kangiqliniq, Nunavut
X0C 0G0

Kayumiktukkut: (867) 645-3554

Angirutiqaqtun uuktuqtunik ilitugipkaktauniaqtun tapfumingalu atukiutikharnik aulatitiniaqtun tapfumanun. Aulatitiyaangat uuktuutikhangit aulagiaqaqtun qaffiuyunik havainingnik.

Tamna atukiutikhat uuktuutikhaq angiktaungitkumi, manikhat utiqtauniaqtuq ilingnun. Angirutigiikhimayut atukiutikhangit uuktuqtunik iliugaqtakhangit pihimayauniaqtuq ihuarutiqaqtinanik atukiutikhangit havagiikhimaligumi (pingahunik tatqikhiutinik ikaaknikhangit akiliktauniaqtun) umingaluuniit tamna atukiutikhangit umikhimaniaqtun uuktuqtunik atukiutikharnik.

Invoices for fuel services must be paid within 30 days of being invoiced.

Apiqutiqaguvit ihumaalutiqaguvitluuniit uuktugiaqaqtutin atukiutiqarvingnun talvani PPD-kutni, hivayaqlugu tamna Maniliqiyiluaq Atanguyaq qaritauyakkut hivayautikkutluuniit uumunga (867) 645-8425.  JGreen@gov.nu.ca

Avatiliqinikkut Atuqhimaaqtakharnik

PPDkut munagihimaanginaqtun naunaiyaiyaangat ihuaqtunik kiudjutikharnik halumaqtiqtukhatlu kuvihimayunik urhuqyuanik aulahimayut talvani tutqumahimayunik tuniqhaihimaaqtuniklu urhuqluinik tamaini nunaptingni. Una ilauhimayuq munagidjutikharnik munagiyaangatlu kuvihimayunik kiudjutikharnik tamainik urhuqyualiqiyunik kaantulaangit tamaini Nunavunmi naunaiyaiyaangat qayangnairutikharnik Nunavunmiunun unalu avatiliqinikkut munagidjutikharnik nunaptingni nunagiyainik.

Kituliqaak nunalaangit kiudjutikharnik upalungairutikharnik pivalliahimavakhimayut tuniqhaivakhimayutlu tamainun nunalaani avatingni Nunavunmi. Tuniyaangat malikhautikharnik talvunga kaantulaaliqiyunik inungnunlu kiuyunik kuvihimayunik. Ukuat upalungairutikharnik malikhautiniaqtun tamainun aulayunik malikhautikharnik, ilauyut Avatiliqiyikkut Kanatami, Ingilrayuliqiyikkut Kanatami unalu Kanaitian Umiakyuangit Munagihimaaqtuq, unalu Nunaqyuaptingnik Kiudjutikharnik Upalungairutikharnik havaktauhimaaqtunik.

PPdkut munagihimaaqtun piutigiyainik talvuuna kuvihimayunik kiuyukharnik hanalrutikharnik tamangni nunalaani munagiyauhimayut talvuuna nunalaani urhuqyualiqiyunik kaantulaaliqiyunik. Kuvihimayut kiudjutikhangit ingilrutikhangit ilauhimayut, kikliqangituniklu talvuuna, miluktigiaqaqtun urhuqnik maniulitangit, miluktigiaqaqtun avataitikhangit, nanminikkut munagidjutikharnik aanuraaqhangit, amingnaqtunik qayangnaqtunik puukhangit.

Tamna Kanaitian Umiakyuangit Munagihimaaqtuq piqaqtunlu kuvihimayunik kiudjutikharnik ingilrutikharnik pigiaqaqtun taima amigaitunik nunalaani avatingni Nunavunmi. Nunalaangit ilauyut ukuat Kugluktuk, Iqaluktuuttiaq (Ikaluktutiak), Urhuqtuuq, Qausuittuq, Ikpiaryuk, Mittimatalik, Kangiqtugaapik, Qikiqtarjuaq, Pangnirtung, Iqaluit, Kimmirut, Kinngait, Salliq, Qamanittuaq, Igluligaaryuk, Kaniqliniqlu. Tamna ingilrutikhangit pigaqaqtun tamaini avatingniitunik PPDkut havagviani, uvaluuniit Palihimatkuni.

Taima amigaqhuutiqaqqan kuvihimayumik ayungnautiqagumi, Nunavunmiut hivayaqtukhat talvunga 24nik ikaakninik angmaumainaqtumun aulatitihimayuq tapkuninga Kavamatkungit Nunatsiaqmi:

Hivayauta: (867) 920-8130
Kayumiktukkut: (867) 873-6924
(Qaritauyakkut) spills@gov.nu.ca

Tamna iluaniituq uuktuutikhaq titiraq (NT-NU Spill Report Form 2016.pdf) iniqtiqtukhauyukhaq tuyuqtaulunilu kuvihimayungnik hivayautaanun. Taima iniqtiligungnik uuktuutikhaq titiraq ilaulugu tamaita naunairutikharnik tuniyaangat tuhaadjutikharnik havaktauyukharnik maligaliqiyunik havakvingit havagianganik talvuuna.

Ilauyukharnik talvuuna kuvihimayunik hivagiaqaqtangnik, tamna nunalaani urhuqyualiqiyunik kaantulaaliqiyuq hivayaqtaugiaqaqtun taimaituniklu PPDngit aviktuqvianganik havakviani.

Naunaiqhimalugu taima PPDkut pinnahugittailugit tapkuning igluqaqtunik nanminikkut urhuqyuangit kuvigumik unaluuniit Nunavut Kavamangit havakviingit urhuqyuangit kuvigumik talvani iliharvingmi, munarhitkuni, havakviingit igluqpangit, hunavaluitlu. Kihiani, ikayuktikhailiuliguvit, PPDkut tunigiaqaqtun malikhautikharnik.

 

Ukium Nunngutaanut Naunaitkutat 2016-2017

 

Hivayaqlugit Urhuqyualiqiyunik Havakvingit:

PPDkut Ataniqarviangit

Aulapkaiyi, Urhuqyualiqiyunik Havakviat
Hivayauta: (867) 645- 8411

Maniliqiyilluaq
Hivayauta: (867) 645-8414

Atanguyaq, Nunavut Hanigaini Aulatitiyunik
Hivayauta: (867) 645-8443

Atanguyaq, Qaritauyaliqinikkut Avatiliqinikkutlu Ikayuutikharnik
Hivayauta: (867) 645-8444

Atanguyaq, Maniliqiyut
Hivayauta: (867) 645-8416

Atanguyauyuq, Maniliqiyunik
Hivayauta: (867) 645-8425

Kivallirmi Aviktuqviani Havakviat

Atanguyat, Kivallirmi Aulatitiyut Havakviangit
Hivayauta: (867) 645-8430
Amigaqhuutiqaqqan: (867) 645-6526

Kitikmeotmi Aviktuqviani Havakviat

Atanguyat, Kitikmeotmi Aulatitiyut Havakviangit
Hivayauta: (867) 983-4135
Amigaqhuutiqaqqan: (867) 983-5069

Qikiqtaalukmi Aviktuqviani Havakviat

Atanguyat, Qikiqtaalukmi Aulatitiyut Havakviangit
Hivayauta: (867) 899-7308
Amgiaqhuutiqaqqan: (867) 899-1422