You are here

Apiriyauginnaktut - Niuvvaaviit

Una uigua pijutauyuq ikayuriagani nutaat ihuaqutikhaniklu niurvutiqalaaqtunik GN-kunut pipkaivluni hivuniqhijutikhanik. Apiqutikhaqaqat ilariarutikhanik uqautaugitunik talvani, qauyipkajavaptigut uqaqvigiluta.

Hunanik hanahimayunik Ikayuutiniklu Kavamat Nunavumi (GN) niuvikpakpat?
GN-kut niuvikpaktut aalatqiinik hanahimayunik ikayuutiniklu ihariagiyauyunik pipkariagani kavamanit havaat Nunavumiutanut kavamalu aulainariagani. Niuvigauliqpaktut ilaqaqlaaqtut atuqtauginaqtunik piqutinik imaitunik titirautinik titiraaqhaniklu ukunuga naunaitiaqhimayunik aaniaqtunit atuqtauyut munaaqhijutit agatagaaluilu uqumaitut piqutit.

Kina niuvikpakpa hanahimayunik ikayuutiniklu GN-kut pikhainik?
Havakviuyuq Nunagiyauyunut Kavamanilu Ikayuutinik (CGS) uqaqvigiyauluaqpaktut ataniqtuiyit GN-kuni. Uqauhip ahiani, CGS-kut havaaqaqtut ihuaqhariagani GN-kut katraqtigut pitquhiuyunik, pivakhutik maliruakhanik ikayuqtuqhutiklu GN-kuni havakviuyunik piymayunik hanahimayunik ikayuutiniklu.

Atuni havakviuyuq atugitulu inmiknik katraqariamiknik hanahimayunik ikayuutiniklu ukiuqtaqtumi piqaqat mangit akitunigit avatqugitpata 5-tausitalamit. Ukua niuvrutit pivaktut atuqpaktunik makpiraani qauyimayauyunik Nunami Katramik Ataniqtuijutinik (LCA). LCA-n atuqtauginaqut mikiyunik niuvigakhanut ajikutainik titiraqvikmi ihuaqutinik.

Ilagiaa, havaakhaq pivagiagani naunaitiaqtunik ikayuutikhanik pivagiagani GN-kuni maligani, hanayakhani, qulaqnaiyautinut igluulu atuqniginut aturiaqaqtunik munaripkagauyuq kituniliqaa havakviuyunit. Imaituq, Havakviuyuq Apiqhuiyuliqiyini havaaqaqtut pivagiagani ahianit maligaliqiyinik ayugitunik, piyariaqaqata, pijutiqaqat naunaitunik ukuniga aturiaqaqtunik.

Niuvaavaktut, Ihuaqhaiyit, Katraliqiyilu Ikayuqtinit Havakviuyuq CGS-kuni uqaqvigiyaulaaqtut piyumagumik naunaitunik hivuniqhijutikhanik pijutiqaqtunik hanayanik ikayuutiniklu atuqtitaqnik. Havakviuyuq uqaqvigiyaulaaqtuq qaritauyami titiraqvikut uvani procurement@gov.nu.ca –mi hivayautikuluniit (867)-975-5427-mi.

Qanuq qauyiniaqiq hunamik GN-kut taja piyumayainik?
Pipkaiyit havaqatiqarumayut GN-kunit takuyuukhaugaluit ilituriqpkaijutinik titiraqhiayumik Tuukhautinik Atulirumayauyunik Uuktuutiniklu uvani qaritauyami: http://www.gov.nu.ca/business/goods.pdf -mi. Ilaalu, pipkaiyut akhuuqhagauyut amiriyaagani nunami ukiuqtaqtumilu tuhagakhanik ilagiarutikhanik atuqtuukhanik.

Atuqtauluarumavat pipkaiyut ihuaqtunik Nunavumiutaat?
GN-kut akhuuqhaiyut Inuit ukiuqtaqtumilu manikhaqhaiqtunik. Taimailiuqpaktut pipkaivlutik ihuariyamiknik ihuaqhautinik pijutiqaqtunik pipkaiyit nanminiqaqniginut, nunaqaqniginik humiiniginiklu naunaitailirumik kiujutinik Tuukhiutinut Atulirumayainik Uuktutainiklu. Una agiqatiriigutauyuq GN-kut upituqaqpagiagani pitquhianik taiyauyumik ‘Nunavumi Nanminiqaqtunik Ikayuutit (NNI) iliyauhimaliqtumik 2000-mit ukiuqmi. GN-kut NNI-mi pitquhiq qahaktuq uvani: http://www.nni.gov.nu.ca –mi.

Hunamik NNI tukiqaqa humilu nanihiniaqiq hivuniqhivaalirutikhanik?
NNI uqauhiq Nunavumi Nanminiqaqtunik Ikayuutinik GN-kut pitquhianik akhuuqhariagani Inuit ukiuqtaqtumilu manikhaqhiuqtit

Iluingaumayuq ihivriuqniga NNI-mi pitquhiq 2003-mi atuliquiyuq NNI-mi Titiraqvik iniriagani pipkaiyaagani kiguani ayuiqhajutinik-lu NNI-mi pitquhiqmik ajikiigiagani atuqniga unipkaaqnigilu. Titiraqvik ikayulaaqtuq apiqutigiyaqnik uumiga NNI-mi pitquhiqmik qanuqlu atuqniganik. Tukimuaktitiyi Ihuaqhaiyi uqaqvigiyaulaaqtut uvani (867)-975-7835-mi.

Kina uqaqatiginiaqigu piyumaguma hivuniqhivaalirutikhanik GN-kut katraliqijutinut pitquhiinik?
CGS-kut uqaqvigiyauluaqtukhat ataniqtuiyut GN-kuni havaaqaqhutiklu ihuaqhaiyaamikni katraktigut pitquhiuyunik havauhiqniklu. Niuvaavaktut, Ihuaqhaiyit, Katraliqiyilu Ikayuqtinit Havakviuyuq CGS-kuni pipkaivaktut ayuitunik ikayuutikhaniklu ahiinik GN-kuni havakviuyunik pinahualiqata ihariagiyamiknik hanahimayunik ikayuutiniklu.

Humuut tuyuqniaqiq hivuniqhijutikhanik ukuniga ikayuutigiyapnik?
Niuvaavaktut, Ihuaqhaiyit, Katraliqiyilu Ikayuqtinit Havakviuyuq CGS-kuni havaktiqaqtut niuvaayinik naunaituniklu ayugijutiqaqtunik niuvaavikniklu qauhimayunik ihuaqhiyaagani GN-kut piyumayainik hanahimayunik ikayuutiniklu. Hanahimayatit takuupkaqtitaagani ukunuga, uqaqvigilaaqtat Havakviuyuq iliknik.

Amigaitilugit ukua niuvaayit havaqatigiyait ublutuaraagat, nalunailimagituq piniaqniriyaqnik kiujutikhamik hunamikliqaa apiqutigiyaqnik. Kihiani, hivuniqhijutikhat tuniyatit munariyauniaqut ukualu aalat pipkaivaktut hivunikhami ihumagiyauyaagani.

Ilaganilu, pipkaivaktut ihuaqutinik amiqhitquyauyut nunami ukiuqtaqtumilu tuhagakhat ukuniga Uqauhiuyunik Uuktuquyauyunik tuniyauvaktunik qaguguraagat piyaamikni hivuniqhivaalirutikhamiknik naivaaviknik pipkailaaqtuniklu ihuaqutikhanik.

Uqaqvigiluta:
Niuvaavaktut, Ihuaqhaiyit, Katraliqiyilu Ikayuqtinit
Havakviuyuq Nunagiyauyunut Kavamanilu Ikayuutinik
Titiraqaqvikmi Qiyuquut 1000, Inigiyauyuq 700
Iqalukni, Nunavumi
X0A 0H0
Hivayautaa:      (867) 975-5450
Kayumiktukut: (867) 975-5427
Qaritauyakut:   procurement@gov.nu.ca -mi