Havaktingit

You are here

Ataniq, Nutaqqat & Inuuhiliriyitkuni Havaghaq

Nunallaanga: 
Kugluktuk
Naunaitkutaanut Nampaa: 
17-501599
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$93,951.00
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$22,042
Umikvighaa: 
Wednesday, Iipu 30, 2014

Ataniq, Nutaqqat & Inuuhiliriyitkuni Havaghaq

Inuuhiliriyitkuni

Kugluktuk, Nunavut

 

Havaaghami munarhittiaqtughauyut hivulliqtiulutit munaghilutit Nunangni Inuliqiyikkunik Havaktinik munaghiyut tamainik ikayuqtaunikkut atuqtaghainiklu ikayuuhialiqiyit havaamingni.  Atuqtaghat ilauyut ukuat Nutaqqanik Munaqtiuniq Inuuhiliqiyitkunillu.  Munaghidjutikhanik maliqalugit amigaittut Maligat, Nutaqqanik Munaqtiuniq Inuuhiliqiyitkunillu  Maligaq, Tiguangnikkut Maligaq, Aanniaqtulirinirmut Ikajuutiit (HIB) allallu maligat kavamakkunninngaaqtut pilirijjusingi ajjigiingittut pilirijimmariujut, pilirivvilirijut ukuallu Inuuhiliriyikkuni atuqtauyughat maliqariaqaqtullu.

 

Ataniq hivulliqtuiyughaq, tukimuaqtitilunillu ikayuqtiuluni Ikayuuhialiqiyinik Inuuhiliqiyiniklu aulapkaivaglunillu ikayuqtiuluni havaktinik.

 

Havaaniktuq ilihaghimayughauyuq Ukiuni Pingahuni Iliharyuarnikkut Iniqtirut Inuuhiliqinirmut pingahuni ukiuni havaghimayughauyuq atannguyaulnirmi uvaluunniit pihimataqaqluni Master’s-nik Inuuhiliqinirmut atauhirmi ukiumi atannguyauhimanirmini havaktinik.  Havaarihimayainut ilauyut hapkuat ikayungniq, naunaiyainiq, appirhuiniq inungnik, uqaudjiniq inungnik, upalungaiyainiq uqaudjinikkut allallu.  Havaaniktuq nutaanik upalungaiyaghimavaktuqhauyuq ikayungnikkut inungnik. 

 

•     Qauyimalugit inuuhilirinikkut atuqtaghanik maliganiklu maliruagakhaniklu

•     Havaktaaqhuni aallatqinik pitquhiqaqtuni, havaqatigiiktuniklu

•     Ihuaqtumik uqaudjuttaaqtuq, Uqqariktuq titiradjariktuq tamaini puqtulaangini

•     Qauyimalugit allatqiiktunik qaritauyaliqinikkut atuqtaghaminik

•     Nakuukpiaktumik inukhimaguvit ihuigiyauhimayunik ihuaqhainahuaqlutit ayuiqhimayuq

•     Tuhaayaminik takuyaminik hiamittiriyuittukhaq

•     Ayuqhautiqaqtunik qauyimayuq, naunaiqhainikkulu havaktaminik parnaiyaittaaqtuq

 

Hamna upluq-tamaat atainaqtumik havakhamik kihimik uuktuqtughaitpat nunataqatauhimayunut Nunavut Nunatagutaanut Angigutaanut una havaaghaq tuniyauhuanguyuq pingahuni ukiuni hivitunianik.

 

Una havaaghaq ilauyuq talvani Nunavutmi Havaktiit Ikayurtingitni. Aullautiqaqtuqlu akiliuhianganik $93,951.00 atauhiqmi ukiumi, Ukiuqtaqtumi Akiliuhianganut Ikayuutit $22,042 atauhiqmi ukiumi.

 

NAUNAITKUTAA: 17-501599        Umingniaqtuq: Qitiqautiyuq 30, 2014 (12:00 Unguami)

HAVAKTIMUT IGLUGHALIK HAVAAKHAQ

Contact: 
Expiry Options: 
umikvikhaq upluq