Havaktingit

You are here

Inuit hivulliqtiyaqqut, uqallaktuq ukiuktaqtuniitunik Hivulliqtiit talvuuna nuutaani tautugumayainik atuguminaqtunik pivalliadjutikharnik

Saptaipa 22, 2017

Tuhaayukharnik Qillaminuaq: Inuit hivulliqtiyaqqut, uqallaktuq ukiuktaqtuniitunik Hivulliqtiit talvuuna nuutaani tautugumayainik atuguminaqtunik pivalliadjutikharnik

YELLOWKNIFE, NT /WHITEHORSE, YT/IQALUIT, NU (Aptilirvir 22, 2017) – Nunatsiaq Hivulliqti Bob McLeod, Yukonmi Hivulliqti Sandy Silver unalu Nunavut Hivulliqti Peter Taptuna ublumi tuhaqtitivakhimayuq tapfuminga Pan-Ukiuktaqtunitunik Tautugumayainik Atuguminaqtuq Pivalliadjutikhaq. Talvaniitun, uqaqpakhimayut taima nunaqtun ukiuktaqtuniitunik pigiaqaqtun pidjutikharnik iniqtigiyaangat aadjikiiktunik pidjutikharnik nanminikharnik Ilagiyaingitlu taimaitunik Kanaitiangit - ilauyutlu ihuaqtumik inuuhirinikkut, anginirmik-ihuaqtumik ilihairutikharnik atuqtakharnik qitqaniitunik havaanganik.

Tapkuat pingahuuyut Hivulliqtiit atautikkut nangiqatigiiktun piyaangat hivutunirmik pivalliadjutikharnik ukiuktaqtuniitunik maniliurutikharnik tunngavikharnik munagiyaangat atuguminaqtunik pivalliadjutikharnik, havaanganik aulatitihimaagiagnanik, maniliurutikharnik hivutunigaalukmik - ilauyuklu maniliurutikharnik ingilrayuliqidjutikharnik, alruyaqtuqtunik tuhaqtitiyaangatlu igluqpangnik, ihuaqhaidjutikharniklu.

Tamna havauhiluaq talvuuna Pan-Ukiuktaqtuniitunik Tautugumayaini taimaituq tunnganiitun piqaqtukhat ingilrutikharnik angirutikharniklu munagiyaangat piutigiyaingit ihumaliugiaqaqhutiklu hivunikharnik Tunnganiitukharnik, taima aituiyaangat akhurnaqtunik pidjutikharnik hivunirmi nunaqaqqaqhimayunik ihuaqhaidjutikharnik.

Hivulliqtiit hivulliqtiginiaqtun havaktakharnik havaqatigihimaaqtilunik kanatam kavamangit, ukiuktaqtuniituniklu nunaqaqqaqhimayunik kavamangit havagvingit, unalu akuktauluaqtunik tigumidjutiqaqtunik qaritiyaangat tautugumayainik atuguminaqtumik maniliurutikharnik pivalliadjutingnik nunaqaqtunik pingahuuyunik ukiuktaqtuniitun - unalu ilauniaqtun talvuuna pivalliadjutikharnik Kanatam tukhiqtauhimayuq Ukiuktaqtuniituni Maligakhangit Havaadjutikharni.

Uqaqtauhimayut

"Tuhaayagiikhimalirmanik naunaitumik tautugumayainik ikayuutikharnik inuuhirinikkut maniliurutikharnik pivalliadjutikharnik Kanatam pingahuuyunik ukiuktaqtungit avaliituq havaadjutikharnik naunaiyaiyaangat taima Tunngniitun Kanaitiangit pigiaqagiaqaqtun aadjikiiktunik pidjutikharnik pidjutikharniklu taima nanminigiyainik Kanaitiangit piqaqhimaaqtun ilaqatigiktangitni. Tautugumayaqut tunngavikhauyut kitunikliqaak Ukiuktaqtuniitunik maligakhangit taima aulaniqaqtuq taima piutikharnik piumaluaqtun inungnun inuuhimaaqtun hamani."
-Bob McLeod, Hivulliqti Nunatsiaqmi

"Munagiyaingit pivalliadjutikharnik akhurnaqtuq inungnun Tununganiitunik, pingahuuyutlu ukiuktaqtungit atautikkut nangiqatigiiliqtun hivutunikharnik avatiliqinikkut munagiyaangat taima napaqtitiyaangat atuguminaqtun maniliurutikharnik angikliyumirutikharnik. Ilihimayugut taima nunaqaqqaqhimayut ilihimayaingit piuminaqtun pivalliayaangat Tunnunganirmi inuuhirittiarutikharnik maniliurutikharniklu, havakhimaarniaqtugut ihuaqtumik pidjutikharnik naunaiyaiyaangat taima nunaqaqtunik pigiaqaqtun aadjikiiktunik pidjutikharnik inuuhirmini taima Kanaitianguplutik." -Peter Taptuna, Hivulliqti Nunavut

"Tunnunganiitun nunalaangit akuktaunginaqtu aadjikiiktunik maniliurutikharnik ayungnautinik - tautuminaqtun talvuunaluaq pigiaqaqtunik aadjikiiktunik pidjutikharnik taima ihuaqhaiqyumirutiniaqtun pidjutikharnik inuuhirnun nunaqaqtunik pidjutikharniklu maniliukhimaaqtunik. Quviahuktunga nangaqatigiyaangat tununganiitun Hivulliqtit uqaqtiuyaangat pidjutikharnik nunaqaqtunik Yukonmi, Nunatsiaqmi, Nunavunmilu - itqumayumik ilaqatigiiktugut taugumayaptingnik ikayugianganik tunngavikharnik akhuqhaidjutikharnik Tununganir."
-Sandy Silver, Hivulliqti Yukonmi

Naunaitun Kangiqhidjutikhaq

  • Talvani Nunatsiarmi, tamna hanaqidjutikharnik havakviit kiudjutigivaktuq 40pusanmik talvanga GDPnik. Aadjikiirutikhavut atautimiihimavakhimayavut, pulaaqtuliqinikkut kiudjutikharnik taima 3.5pusanguyuq iqaliqiyuniklu taima .01pusanmik.
  • Taima nappanga tamainik Nunatsiarmi nunaqaqtunik nunaqaqqaqhimayut, ilautigiyaingit taima amigaitilaangit inuit inuuhimaaqtun taima 29nguyut talvanga 33nik nunalaanin.
  • Nunavutim inugaitilaangit ukiulgit taima 22nik, taima inulramiuluaqqaqtun Kanatami. Amigaiktiqtutlu inungit kayumiktumiklu; 2015-mi inuqarnirit amigaitilangit avatqumayugaluat 36,700 talvanga 26,000 2001-mit. Inuit amigaitilangit taima 85 pusantinganik amigaitilanganit inuqarniita tunngavikhaniklu aviktuqhimayuni ilitquhiinik. Nunavut nunaqyuaq hivutuniqaqtuq taima two milianik ungahiktilaarutiqaqtuq2nik talvanga Kanatami, hivutunirmik aulaniqaqtuq tununganirmun uataanilu Hudson Baymin, qullaani napaaqtuqarnimi Tununganirmun.
  • Nunavutim 25nguyut nunalaangit aulaniqaqtun angiktilaanganik talvanga mikiyuq Ausuittuq (inugaitilaangit 163nik) talvunga Iqalungnun (inugaitilaalik 7,542nik), nunalipauyaqmi.
  • Tamna angitqiyauyuq havaktitiunik Nunavunmi kavamauyuq - kanatam, ukiuktaqtumi nunalaanilu. Nuutaanguyunik havaangit nuitiqhimaaqtun talvani uyaraqhiuqtunik hanaqidjutikharnik pivalliadjutikharnik havagviani. Akhurnaqtun angikliyumiqtun aulahimaaqtun talvani pulaaqtuliqiyunik iqaliqiyunik havagviinik, unalu talvani Inuit hunaliuqhimaaqtun havagviani. Taima tautuminarni Nunavutim tataumaliqtun maniliurutikharnik piliqtun imainiaqtun, ilangani, aulahimaarlutik talvuuna akhurnaqtunik nunaqyuaptingnik igluqpiliungnikkut.

Tuhaqtitiliqiyut ihumagiyauyunik:

Charlotte Digness
Tuhaqtitiyukharnik Tuhaaqyukharniklu Tutqikhaiyi
Atanguyauyuq Nunaqaqqaqhimayunik Havakviat
Kavamangit Nunatsiaqmi
charlotte_digness@gov.nt.ca  
(867) 767-9104 ext. 11092

Yasmina Pepa
Atanilluaq, ıungnun tuhaqtitihimaaqtiuyuq
Havagviani Hivuliqti Taptuna
Nunavut Kavamanga
ypepa@gov.nu.ca
(867) 222-0961

Matthew Cameron
Tuhaqtitauyukharnik Uqaudjiyi
Maligaliqivingmi Havagviani
Kavamangit Yukonmin
Matthew.cameron@gov.yk.ca
(867) 332-0615