Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 20, 2017
Qallakhungniq tikinmiyuq hamunga.
Aktuupa 20, 2017
Nunakyuami Nutaqqanik Munaqtiuyunut Havainiq aullaqtirutikhaa Tattiaqnaqvia 16. Inulirijikkut quyagiyumayait Nunavunmi nutaqqanik munaqtiuvaktunut ilagiiktut ikayuqpiakpakmata ukiup iluani, uuktuqtittumavlugillu aallat Nunavunmiutat nutaqqanik munaqtiuluti
Aktuupa 16, 2017
Tattiarnaqvia Biipiinuat Hinikhutik Huiqpaktun Ayungnaut (SIDS) Ilitagidjutikhaq Tatqikhiut. SIDSnik naunairutiqaqtuq taima qillaminuaq,
Aktuupa 10, 2017
Una Qauyimatigu / Ujjiqsuqta iligiit pulaaqniaqtut siksinut nunallaanun qaiyuni ikitut havainit, uqautigilugu munagidjutikkut taangaqnun:
Aktuupa 10, 2017
Nunavut Kavamatkut (GN) uqallautivakhimayut taima Russianmi rocketnik hiqugaqtitiniaqtun ikanun Tallimiut, Tattiarnaqtuq 13, 2017mi.
Aktuupa 06, 2017
Hivuliqtiuyuq Peter Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut ublumi: “
Aktuupa 06, 2017
Havagviat Aanniaqtuliqiyitkut uuktuquyait Nunavunmiut katiqatiginiatait inuit tamaini nunaryuami ilitaridjutikhanik Nunaryuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua Tattiarnaqhilirvia 10.
Aktuupa 06, 2017
Uvani Quyahukvikkut havaknainnirmi, Aanniaqtailinikkut Havakviat puiguqtailitquiyut tamainik inungnik niqikhaliurnikkut huungirnaitkutikhanik.
Aktuupa 05, 2017
Aulatitiumavin atuqhimaaquyanganik Nunavunmi pitquhingnik talvani nunaqyuaptingnik hulilukaaktuni? Hadjamimun uuktugiaqaqtutin!
Aktuupa 05, 2017
Ikualaaqtailinikkut Havainiq piniaqtuq October 8min 14mun, 2017.