Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 12, 2017
Quviahuulukaakluhi qayangnaitqiyanik uumani halatiirnirmi. Imingniaguvit akhaluutituqtailutit aqutaililuhillu.
Tissaipa 11, 2017
Hivuliqti Paul Quassa uplumi uqaqtuq aallanik aallanguqtirutinik uvani Nunavut Kavamatkunni angayukhiinni atannguyani havaktiinni.
Tissaipa 08, 2017
Timing Aaniaqtailinikkut tuhaqtitiyumayut piqaliqtuq amigaiqhutik tigiganiat takuyauyut haniini uvaluuniin Nunavunmi nunallaani...
Tissaipa 08, 2017
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu (EDT) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun taima Palihimatkut aulatitilimaitun uukturniaqtunik titirarniaqtuniklu uuktuutikharnik Aqugianganik Akhaluutinik laisikhainik aulaniaqtun Ubluqtuhirvia 1, 2018mi Qikiqtani...
Tissaipa 06, 2017
Munarhiliqiyitkut tuhaqtittumayait Kangiqliniqmiutanut tiriranniaq nakimaliqtuunniqtuq. Tiriranniaq paqitauyuq iqakuqviani...
Tissaipa 01, 2017
Nunavunmi, hiqiniq ihualuangituq ikayuutighaq vitamin Dmik. Nakuutqiaq piyaangani vitamin Dmik havautituqluni ubluq tamat...
Tissaipa 01, 2017
Niuviqhimavit nalautagutinik takhinahuagiami taktakhanik ikayurtuqninikluniit timiuyuq nunalikgiyaqni? Taimaitkuvit, ikayuqtugahuaqlugit kihianik laisataqhimayut nalautagutit. Maligaqnik ahiguityutauyuq atuqtittangi laisaqangittumik nalautarniq Nunavutmi..
Tissaipa 01, 2017
IQALUIT, Nunavut (Ubluirvia 01, 2017) – Hivulliqti Quasaa ublumi tuhaqtitauyukhaq allanguqtirhimayut talvani Nunavut Kavamanmi (GN) angiyukhiit atanguyauyukhangit...
Tissaipa 01, 2017
Aaniaqtuliqiyitkut Havakviat unniutiyumayut Nunavummiunun tamna Fluurniq aanniarut naunaiqtauyuq aaniaqhimaliqtutlu pingahuni nanalaani, qilamik hiaminiaqtuq tamainun nunalaanun...
Nuvaipa 30, 2017
IQALUIT, Nunavut (Hikutirvia 30, 2017) – Pitquhiliqiyitkut quviahuktut tuhaqtitilutik akimayut haffumuuna Qilaut 2017. Uvani ukiumi, Pitquhiliqiyiitkut pihimayut attatunimut 23nik atuutinik hapkunanin Nunavunmiunin inulgamiqnin. Katimayut pingahut...