Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 14, 2016
Tattiarnaqhilirvia 16, Nunaryuami Niqikhatigut Ublua!
Aktuupa 14, 2016
Tattiarnaqhilirvia 16, Nunaryuami Niqikhatigut Ublua!
Aktuupa 14, 2016
Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq talvanga Tattiarnaqhilirvia16-mit 22-mut, 2016.
Aktuupa 14, 2016
Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq talvanga Tattiarnaqhilirvia16-mit 22-mut, 2016.
Niqiliqivik 15, 2016
Pilik nutaamik naunaitkutikhamik tuniyaami Nunavunmiunnun nakuutqiyauyunik havaaghaqaqnini ilitturipkaitjutikhanik.
Niqiliqivik 09, 2016
Nutaaq ilihafaaqniq hapkua Upalungaiyaqniq Havagiami uvalu Ayuiqhaqniq, uvaluuniin G.R.E.A.T ilihaqniq,
Julai 05, 2016
Qatan’ngutiliqiyitkut uuktuliqtut nutaamik havaghimayamingnik havaaghaq angayuqhiit ilihaqviani ilihaqtunun uvalu iliharvigyuani ilihaqtunut-Auyami havaaghaq Nunavunmiunun Ilihaqtunun (SENS)havaaq.
Immaktirvia 30, 2016
Uvani Taaqhivalirvia 1, 2016, Kavamat Kanatami naunaiyaiyut Kanatami Nutaqqakkut Ikayuutikhanik(CCB), himautigiyaa pingahut aalakiit atuqtut ikayuutit, ilauyuq Nunakyuami Nutaqqanut Ikayuutikhat (NCBS) CCB nutaaq kanatap ikayuut ilagiinun nutagaqaqtunun...
Immaktirvia 16, 2016
Havagviat Inuliriyikkut pihimalihimaaliqtun uuktuutikharnik ilauyukharnik talvani Nunavut Ayuiqhayut Havaanganik Hanavingmi Havaagumayamingnunlu Ilitagidjutikhangit (NATOC) katimayiyuiyukhaq malrungnik ukiunganik aulayukhat Niqiliqivikmi 2016.
Immaktirvia 14, 2016
Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit tatja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga 2016-17-mun, ukununga havaktauyukhanun kiutjutikhat niqirhaqarnikkut Nunavunmi.