Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 28, 2015
Ilautquyauyuhi angmaqtirutingnikkut nuutaami Taloyoak Munarhiliqiviat Hitamiutmi, Apitilirvik 3, 2015mi.
Niqiliqivik 26, 2015
Nunavut Kavaman angirutigivaktaat Nunavut Uumayuliqiyikkut Munagiyut Katimayiingit ihumaliuyagiikhimayait naunaiyaiyaangat katitiqhimayunik pigiaqaqtun angugiaqaqtaingit (TAH) 250nik anguhalungnik Qikiqtaalukmi.
Niqiliqivik 21, 2015
Havagviat Munarhiliqiyikkut piqaliqtun malrungnik ilauyukharnik uuktugumayunik inungnik ilauyaangat talvani Nunavut Hanayiiyukhat Titiqiqidjutiliqiyut Katimayiini, atuquyauhimayut talvani Hanayiiyukhat Ayuittiagiikhimayut Maligaqni.
Niqiliqivik 20, 2015
Nunavut Kavamangit ublumi nuutaanguqtiqhimayangit nuutaanguyuq angirutikhangit tapkuninga Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiikkut Nunavunmi Havaktiit Ikayuktingitlu.
Niqiliqivik 17, 2015
Havagviat Munarhiliqiyikkut uqaudjiyut nunaqaqtunik Iqalungni pugiqtitigiaqangitun imarmik.
Niqiliqivik 14, 2015
Kinguliuyuq hanaqidjutikhaq talvani Nunavut Min’nguikviingit “Ayuiqhaqlutin” auyami havaaqharni aulaniaqtun Apexmi, talvaniingituq Sylvia Grinnell Ukiuktaqtum Min’nguikviangani.
Niqiliqivik 13, 2015
Nunavut Kavamatkut (GN) tatja piliqtut niruagakhanik pingahunun tikkuaqtauyukhanik uumunga Nunavunmi Atauttikkut Hivunikahliuqnikkut Aulapkainikkullu Katimayiinnun ukununga Unaghuiqhiqviinnun (NJPMC).
Niqiliqivik 13, 2015
Havagviat Munarhiliqiyikkut aulahimaaqtitiyut purrikhiyukhauyut imarmik uqaudjiyut Hitamiut, Taaqhivaliarvik 24mi, 2015mi, nunalaanun Tikiraryuarmun.
Niqiliqivik 11, 2015
Munaqhiliqiyikkut Nunagani Iqaluit imirmik purriktitquyauyuhi hapkunani Nunangani Iqaluit:
Niqiliqivik 07, 2015
Qilaut, Nunavuutim nutaaq ukiumik Inuktut atuutinik titiraqniqmut akimanahuaqniq, angmaqniaqtuq Nunaryuaptikni Nunaqaqqaarhimayut Ublua, Aagasi 9mi, 2015.