Havaktingit

You are here

Tutqikhiuk aanniarutiqaliqtuq Qalagyuarniq 19mik Nunavunmi

Julai 02, 2020

Tuhaqtidjutikhaq

Tutqikhiuk aanniarutiqaliqtuq Qalagyuarniq 19mik Nunavunmi

IQALUIT, Nunavut (Qiqaijaluarvia 2, 2020) – Dr. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit, tuhaqtitiyuq aanniarutiqalirmiyuq Qalagjuarniq-19 talvani Mary River Uyaraqhiuqtunik, 176nik ungahiktilaaqaqtuq hivuraani Mittimatalikmin.

“Tamna inuk avaliingartitauliqtuq aihiqpangnin havaktinin namainaqturlu hadja. Qanuriliurutikhanga munagiyauliqtuq, naunaiyaiyumayungalu Nunavunmiutat una inuk tikilihaaqhimayuq nunaptingnun havaktukharmik, katimaqatigingitaingit akkun'nganirmi Mary Rivermi havaktiingit avatainiituniklu nunalaangitni,” uqallakhimayuq Dr. Patterson.

Nunavunmiutaqangitut inungnik havakhimayunik uvani Mary Rivermi Uyarakhiuqtini uvanga Qiqaijalirviani. Havagviangit Aanniaqtailiqiyitkut munagihimaalitaat qanuriliurutikhangit upalungaikhimayutlu tuniyaangat ikayuutikharnik kiudjutikharnik pigiaqagumik atuqtakharnik. Qikiqtaaluk aulatitiliqtaat Qalagjuarniq-19 malikhautikhangit aulatitiliqhugitlu katimadjutigivakhimayainik inungnik allanik. Tamaita tapkuat katimaqatigivakhimayaingit avaliingartitaulirmiuyut. Taima una avaliqangitnami aanniaqtuqaqtuq, auladjutikhangit talvani Mary River uyaraqhiuqtunik aulahimaaqtun hadja.

“Ihumalugiaqangitun Nunavunmiutat hiamitiqtukhamik Qalagjuarniq-19mik aulanikkut uminga aanniaqtumi,” uqallakhimayuq Ministauyuq Aanniaqtailinirmut George Hickes. “Tamaat ihuaqtumik munagidjutikharnik aulalirmiyut, havaktingitlu uvani uyaraqhiuqtunik katimaqatigivakhimangitun nunalaani inungnik. Nigiuktugut una inuk qilaminuaq mamidjavuq. Itqaumaluhi tamapta auladjutikharnik havagiaqaqtugut kiklivikharnik aulaniqaqtuq hiamitirnaitumik Qalagjuarniq-19, hadja atuqtakhaliqtakhavut qayagihimaaqtukhauliqtuhi nunalaani aanniaqtailinirmut uuktuutikhaliqtainik.”

Aulalirmiuyuq una hadja ayungnautiqangituq hadja nunalaami aanniaqtailinirmut uuktuutikharnik, Nunavutim Aulavikhangit unaluuniit Naunaiyagiikhimayuq Tingmiyukharnik Hanigainik akkun'ngani Nunavunmi Nunatsimilu.

Inuk kituliqaak ihumagumik akuktauvaktun Qalagyuarniq-19min uqaqtauyut hivayaqtauyakhait COVID-hotline uvani 1-888-975-8601 talvuuna 10mi ublaami 6mun unukpak, ilitugipkaklutiklu nunalaani munarhitkut qilaminuaq, talvuuna qilaminuaq anilimaiqtukhauyut 14nik ublurnik. Munarhiliaqtailutin upautihuirlugit.

Aanniarutigivaktait qalagjuarnirmut COVID-19 ukuat kidjakhutik, qalakturhutik ayuqhakhutiklu anirhaariami. Ihuatqiyauyuq munagidjutikharnik hiamitiqtailinikkut piyaanganikluuniit aanniarutmik inungnit qanitugiikhimaitumik, uaqatarlugit algatun taima 20nik secondsnik, qalakhurlutin airnun taryuguvitlu aihimahimaanginarlutinlu.

Nuutaamik ilituqhaidjutikharnik tuniyauniaqtun talvuuna katimaryuarnikkut 2mungaqan ublumi.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtakhanut Titiraktiujuk uumunga
Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca

Scott Hitchcox
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5712
shitchcox@gov.nu.ca