Havaktingit

You are here

Titiriganiamin kiiyauyuq Ughuqtuumi

Maassi 24, 2020

Public Health Advisory

Titiriganiamin kiiyauyuq Ughuqtuumi

Munahiliqiyitkut ilitturipkaiyumayut nunaqatigiingnun Ughuqtuumi inuk kiiyauyuq titiriganiamin. Nakimayunaqhingmat titiranniaq, unniutiyumayavut tamaita nunaqatigiit amirivaglutit tirigannianik nayugarni.

Kiiyauhimaguvin qituktaulutinluuniin titiriganiamin qinmirminluuniin, munaqhiliaqlutit uniqluutigilugu qilamik. Kiiyauhimaguvin nakimayumin mamitiidjutikhat aularutilugit qilamik.

Titirarangniat aanniarutiqaqtun ighinaitutut iniaqtuq. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhagingitait titiraniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaglugit hilamiutaukpata, munarilugit idjuhiit aalanguqnirit naunaitkutailu nakimaknirmun.

Nakimayut takuyauluaqpaktut titiriganiani amaqqunilu Nunavunmi, hiamitiqluni qinminun kiiyaugumik nakimayumin titiriganiamin amaqquminluuniin. Nakimadjutait hiamitirniaqtut inungnun nakimayuq huraaq kiinigumi, qitukumilu alupirumiluuniin. Inuk nakimayumik hanaqigumi/amiqigumi aannarutiqaqtumik huraamik.
Takuguvin huraamik ihuangitumik idjuhiqaqtumik, ulgualhitumik, qapuinanguqtumik qaniani, tuffuyumik maalaaqtumik, hapkua naunaiyautauyut nakimanirmik.

Qaniklitailugu huraaq hivayaqlugit Anguhiqiyit uvani 867-360-7605 Avatimut Aanniaqtaililiqiyit Havaktia uvani 867-983-4236, qilamik.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
cpuglia@gov.nu.ca
867-975-5762