Havaktingit

You are here

Tirirarniaq uuktuqtauhimajuq nakimajumik Iqalungni

Nuvaipa 16, 2021

Kavamatkunnin Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhaq

Tirirarniaq uuktuqtauhimajuq nakimajumik Iqalungni

Munarhiliqijitkut ilitugipkaktitiumajut inungnun talvani Iqalungni titiriranniangnik iliturijauyuq nakimajuq. Una titiriganiaq kiinikhimayuq malrungnik qinmirnik nunallaami. Qinmit qilamik avaliihimapkaijaujut munarijauvlutiklu aanniarutinun nakimajunun. Pidjutigiblugit qajangnautit nakimanirmun, tuhaqtitumajavun inuit qiniqhimalutik titiriganianik nunangni.

Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigijat qilamiurutigilugu. Mamitiidjutikhaq aulagutiyukhaq qilamik. Takuguvit huradjamik naammalluanggittutun ittumik, ulruaqhijuq, qapulaqiyuq qaniani, tupidjutiqattaqtuq nivjaaqtuqluunniit ihuittumik, qanittailugu huradjaq unniutilugulu an’nguhiqijitkunnut.

Titiranniaq aanniarutiqaqtuq nuidjutihun’ngujuq aliahuktutun inniaqtuq. Nuttaqqat ulapqiqatigijakhagingitait titiraniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaqlugit hilamiutauqpata, munarilugitlu aadlan’nguriaqhainnik, naunaiyautigilugit nakimariaqhainnik.

Nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaqtut qinmirnut kiittiran’ngamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimajumit umajumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimaniqaqtaaqtuqlu aaqturanggami amiiyaigumiluuniit nakimahimayunik hugadjat, kiliqhimagumik uvinigmingni.

Takuguvit tiriganniaamik amaqqumikluuniit pihuktumik nunangni, uvaluuniit qinmit hannianihimayumik tiriganniamit amaqqumitluuniit, hivajadjavutin An’nguhiqijitkunut qilamiurutigilugu talvunga 867-975-1163 havaknaikkalluuniin ikaaarnini Iqaluit City Dispatch hivajarvianun talvunga 867-979-5650.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca