Havaktingit

You are here

Tiriganiamit kittiqtuqaqtuq Sanirayangmi

Saptaipa 25, 2018

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Tiriganiamit kittiqtuqaqtuq Sanirayangmi

Munahiliqiyitkut ilitturipkaiyumayut nunaqatigiinik Sanirayangmi taimatut malruuyuk inuuk kiiyauyuuk tiriganniarmit. Nakimayunaqhingmat titiranniaq, unniutiyumayavut tamaita nunaqatigiit amirivaglutit tirigannianik nayugarni.

Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigiyat qilamiurutigilugu. Mamitiidjutikhaq aulagutiyukhaq qilamik. Taima huraadjanik takuuguvit nakungiqhimayutut ittunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaningini, tupittukhatut ittunik, nipyaaqtunikluuniit ihuittumik, qaniklinahuaqtailugit huraadjat imailiuqtun ilitugipkarlugitlu palihimauyunun. Qaniglittaililugu uumayuq uqadjavallu anguhiqiyitkunut havaktimut.

Tirigangniat aanniarutiqaqtut nuyuittutut ihunguyut taimaitukhaungitun. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhagingitait titiraniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaglugit hilamiutaukpata, annipkaraiguffigikluuniit, munarilugitlu aallanguliriakhainik, naunaitkutikhanginik nakimaliriakhainik.

Nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaktut qinmirnut kiittirangamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimayuumit ummayumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimayumit aanniarunniktaaktuq aturumiuk/amigarumiuk aanniarutiqaqtunik uyamyunik.

Takuguvit tiriganniamik amarurmikluunniit humilikaak nunallaami, qinmiknut hanianiihimayuqaqqat tiriganniamik amarumitluunniit, hivayarvigilugu annguhiqiyi qilamiurutigilugu talvunga 867-899-7360.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Gavin Sutton
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
gsutton@gov.nu.ca