Havaktingit

You are here

Tadjakaffuk Nunavut-tamainun liharvingnun nutaqiqiviillu umiktitauyut qayagidjutikkut aanniarunmun atia COVID-19

Maassi 16, 2020

Tahaqtitaujukhaq

Tadjakaffuk Nunavut-tamainun liharvingnun nutaqiqiviillu umiktitauyut qayagidjutikkut aanniarunmun atia COVID-19

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyalirvia 16, 2020) – Daakti. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi pitquiyuq tadjakaffuq umiktilugit tamaita iliharviit nutaqiqiviillu Nunavunmi kikliniklugu quyaginaq hiamitiqtailidjutikhaq haffumunga aanniarunmun COVID-19mun. Una umiktirut atulirniaqtuq uvani Aippiut, Qiqaiyalirvia 17 pingahuni-havainirni atuqtaghaq.

“Pidjutigiblugut aghut hivuuranautikkut una pitquidjutigiyara," uqaqtuq Daakti. Patterson. “Piqangitkaluaqtilugu tuqighimayunik aanniarunmik Nunavunmi, una upautidjut nalaumayuq aanniaqtailinirmun nunanun avatiini nunaqyuap piyaangani hiamitiqtailinirmun aanniarut COVID-19 mighiuumirutikhaa.”

Atuqtilugu una, pidjutiqaqtut Kavamatkut Nunavunmi havaktit inikhaqaqtitauniaqtut aghuuqhayaulutik havaklutik ihuangnikkut ikaangirnik havaklutikluniin iglumingni.

Nakuutqiaq upalungaiyautikhaq haffumunga COVID-19mun ilihimalutik, uaqataaqlugit alatik, uaqataanginaqlutik, imaa 20 secondsmik; qalakhugumik tagyurumik ikuhingmingnun, aihimalutik aanniarumik, hivayaqlugit munaqhitkut mihingnautiqalirumik. Ilagiit katimayunungauhuiqlutik aihimahimaarahuaqlutik.

“Qayaguhuutiginiaqtaqqut inuuhiit Nunavunmiun, uvalu pihimaluta quyaginaq qayangnautinun," uqaqtuq Hiuvliqti Joe Savikataaq. “Aihimainarahuaqluhi kikliqaqlugit pulaangnirit, Iningnikhanunluaq. Tadja atugahanguqtuq nunallaaptingni tautuktilugu mahulingainiq ikayuqatigiingniqlu aalanun. Aaniarngitkuvin, hivayaqlugit qiniqhimaaqlugillu aalat, taimaliuqhimainaqpaktaptigut. Atuqtilugu una ihumagiyaungituq, pittiarniq ihumaginiqlu aalanun ihumagiyauyukhaq aghut tadja.”

Kangiqhittiarumaguvin aannirunmun COVID-19mun, hamungaulutik: https://gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/covid-19-novel-corona... or https://www.canada.ca/coronavirus

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5762
cpuglia@gov.nu.ca

Cate Macleod
Tuhaktakhanut Titiraktiuyuk uumunga Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
867-222-5763
cmacleod@gov.nu.ca