Havaktingit

You are here

Qinmihi uumayut niryutit kappitquyauyut havautikhanik umani Nunaryuami Niryutit Nakimmakhimayukkut Qauyitquyidjutikhanik Ublua 2017

Saptaipa 26, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Qinmihi uumayut niryutit kappitquyauyut havautikhanik umani Nunaryuami Niryutit Nakimmakhimayukkut Qauyitquyidjutikhanik Ublua 2017

Nunaryuami Niryutit Nakimmakhimayukkut Qauyitquyidjutikhanik Ublua Apitilirvik 28. Nunavunmiut ilautquyauyut aannialiqtailidjutikhamingnik ilatiklu piqpagiyatiklu uumayuutitik kapiyautquplugit havautikhanik.

Nakkimaniq, qayangnaqpiaktuq niryutinut kiiyauhimayunut qinmirnutlu inungnutlu, nakuuhidjutikhaittuq ilani tuqqunnaqhunillu Kihimi inuk kapiyaugumi havautikhamik ikittuni ubluni qinmimit niryutimutluuniit kiittiqaqhuni, aannialaqilimaittuq.

Amihukpiat niryutit uumayut aanniarutiqaqtaaktut nakimmahimanirmik, ilauyut qinmit, tiriranniat, amaqqut qalviillu. Aanniarut hiamitpaktuq nakimmayumit uumayumit kiittirangamik, qittukhiqhutikluuniit, alluktauplutikluuniit killiqarniagut.

Nutaqqaat kiittiqtaaqtut. Angayuqqaat muaktiuyullu ilihautiyakhait nutaqqatik hapkuninga:

• Aktuqtailitqulugit qinmiringitamingnik, kihianik qinmirmingnik, qanuritaakhaniklu qinmiqtik nahugilugu.

• Qaniklittailiyukhat qinmirmik, hiniktumik, nirikpatluuniit ivayaminiklu munaqhikpat.

Tamapta qanuriliuqtaaqtugut nutqaqtinnahuarlugu nakkimmaniq:

• Uumayuutitit kappittiqtitpaglugit aipparurangat kapuuriyimit Akiittuq.

• Uumayutihi iglumiutarivaglugit ippikhimalugitluuniit.

• Uqaqvigilugit munaqhitkut qilamiuglutit aktuqtaunahugiguvit nakkimayumit.

Qinmit kiiyaukpat uumayumit niryutimit, uqagvigilugu aviktuqhimanirni anguhiqiyitlunut havakti uvaluuniit nunangni bailatkut qanuriliurutikharnik.

###

Tuhaqtidjutikhanut qaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhaumatyutinut Havaktiuyuq
Aaniaqaqnangittuliqiyikkut?
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca