Havaktingit

You are here

Qalakyuarniq aulayuq avatingni Nunavunmi

Iitjirurvia 15, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qalakyuarniq aulayuq avatingni Nunavunmi

Havakviat Munarhiliqiyikkut uniutiumayut Nunavunmiunun taima qalakyuarniq aanniarut (flu-nguyuq) aulaliqtuqn tamangni pinghuyunik avikturvingmi Nunavunmi.

Qalakyuarniq naunaipkutai ilalgit: uunaktarniq, qayulirniq, qalakturniq, kaivigunguniq, aaniqnalaqiniq unaguhungniqlu. Inuit qallaktut qalaktuttutluniit ittut aihimayukhauyut.

Munagidjutikharnik ilingnik pilutin, ilatinlu nuatqatinlu nunalaani itqaumalutin taima biipiinuat iningnikhatlu ayungnautiqaluarniaqtun! Tamna qalakniqmun kaput huli akiittuq piyaulaqlu tamaitni nunalikni munaqhiqaqvini Nunavutmi, talvani Iqaluit Inungnut Aaniaqvik, , igluqpakmi 1091.

Maliklugit tahapkuat atuqtakhat ikayutikhangit nutqaqtitiniq hiamatirnia tamna aanniarut:

  • Kapiyaulutit.
  • Qalaktuqlutit tagiurlutitluniit aiqnut.
  • Uaqattainaqlugit algaktit.
  • Aipqalutin aaniayaligaiguvit.
  • Higangitlutit igluqpaup iluani hanianiluniit nutagannuit.

Naunaiqyumirumaguvit pulaaqlugu www.flunu.ca unaluuniit iliugaiyumagungnik tamna Qalakyuarniq kangikhidjutikhangit titiraq pigiaqaqtuq talvani Havakviani Munarhiliqiyikkut qaritauyaliqidjutingni.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhaapkaiyi Munaqhiliqiyitkut
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca