Havaktingit

You are here

Puvakkut aanniarutit hiamittiqpalirmiyut qallarnaqhingmingmat fluuqpalirmigamiklu

Maassi 04, 2019

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Puvakkut aanniarutit hiamittiqpalirmiyut qallarnaqhingmingmat fluuqpalirmigamiklu

Munaqhiliqiiyitkut qayagiquyait Nunavunmiut amigaikyuummikpallaangmatta puvakkut aannirutiqaliqtunik tamaani Nunavunmi, pidjutiyungnaqhiyuq qalaliqiyunit.

Fluuguvit, takunnaqtunik hapkuninga piqagungnaqhiyutin:

  • kitjakniq qalakniqlu;
  • kakkililaqiuq;
  • iggiaqliuq;
  • timi aannirnilaqiyuq;
  • unaguhuinaliqtuq; imaaluunniit
  • niriyumayungnailaqiyuq.

Taimaittunik pidjutiguvit, imainnaktuqyuaqpaklutin juusinikluunniit unaguiqhiqyuaqpaklutinlu. Tylenol tuguvit Advil mikluunniit nakuuhilaqivyarniaqtutin kidjakkuvit aannirnilaqiguvitlu. Munaqhiliaqpakluhi ingattaryuummiguvit.

Fluurniq qajagijaujukhaq. Hapkuat maliktakhat hiamitirnaittumik fluu:

  • Uaqattaqpaklugit algatin uunavyaktumi imarmi irmiuhirlutinlu;
  • Matuvadjavat qanit qalaqtugaiguvit.
  • Aihimavadjavutin puvakkut aanniaguvit.

Naunaittiagumaguvit, apiridjavat munaqhitkut munaqhitkunni.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca