Havaktingit

You are here

Nunavut quviahuutigiyait Nunaqyuaptingnik Munarhiliqinikkut Havainirmi

mii 06, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut quviahuutigiyait Nunaqyuaptingnik Munarhiliqinikkut Havainirmi

Pittilugu Nunaryuaptingnik Munaqhiliqinikkut Havainirmi, Qiqaiyarluarvia 6-min Qiqaiyarluarvia 12-mun, 2019-mi, Nunavut Kavamangit Havakviat Munaqhiliqiyitkut ilitagiumayait havadjagiktun munaqhiit nunaptingni. Munaqhit: Nipiit hivuliqhuqtut– Aaniangnaitumik tamainun uvani ukiumi Nunaqyuaptingnik Munarhiliqinikkut Havainirmi pidjutigiyaat.

Haffumuunga aalangayumik inmi atuqpakhimayait, munaqhit pidjutiqaqtut naamakhivalianirmun uvalu inuutqublugit inuit inuuhiriktumik innuuhirmingni. Nunavutim munaqhit avatqutugu ikayuutitik munaqhiyut aaniaqtunun, uqautiblugillu munariyatik, ilatik uvalu nunallaatik.

Aituqhimaaquhutik quyahuutimingnik uvalu aghuurutimingnik munaqhinun nunallaaffingni! Takuniaqlugu #voicetolead hashtag uvani GNkut tuhaqtitinikkut makpingniini uvaluuniin pulaaqlugu: http://www.nunavutnurses.ca/

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijakhaq:

Wende Halonen
An’ngayukhiq Tuhaqtidjutinun Havaktia
Kavamaliqiiyitkut
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca