Havaktingit

You are here

Nunavut quviahutigiyat Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua

Saptaipa 10, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut quviahutigiyat Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua

Uvani Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua, tapkua Munaqhiliqiyitkut akhuuquiyut Nunavummiunun ilauhimaaquyauyut quviahiitigiligit hulilugarutinik ikayuttauyut hapkuninga ihumamitigun aaniaqtailiqinikkut inuuhirittiarnikkutlu.

Ihumavut aaniaqtailiniq akhuungnaqtuq iqaiyangnikutut aaniaqtailiniq. Inmikmik-munariniq nakuuyumiklu pigiami ayuitarnik akhuurutauyut ihumamitigut aaniaqtailidjutinganik. Nakuuyumik hulidjutingit ukunatitut ilauqatigiiklugit ilatit ilannatillu, quviagilugu maniqqamiigiami, katimaqatauyut ilitquhituqtunut hulilukaaqtunik haffumingatut miqhurniq, angunahuarniq, hunaliurluni, nirilutit nakuuyunik niqinik, apiqhiulutiklu ikayuktauyumaguvit.

Avaliingangittutin ikayuqtiqaqtuq nunallaarnit. Ilihimaguvit kinamikliqaak ayuqhautiqaqtumik ikayuqtikhailliuqtumikluuniit, uqarvigilugit ilannatit, ilangniklu, uqaudjimik, Inirnikhamikluuniit. Akiittuq, hiamitirnaittumik ihumamitigut aanniaqtailinirmut ikayuutikhaq piinarialik nunalaani munaqhitkunnit.

Atirnik uqaqhimaittumik ikayuqhiqtauvikhaq, uqarvilugu:

  • Nunavunmi Kamatsiaqtut Hivayautikkut Ikayuqtiuyit (hailiyut 24ni ikarnirni ubluq tamaat, saivani ubluni havainirmi) talvani 867-979-3333 uvaluuniit akiittuq 1-800-265-3333;
  • Ayuqhaqpiaktunut Ikayuqtauvikhat Kanadami – qaritauyakkut titiraqatiqarlutit uqarvikharnik www.crisisservicescanada.ca, hivayarlutit, uvaluuniit tiguumiarnut titirarvigilugu hivyautanut 1-833-456-4566; uvaluuniit
  • Nutaqqat Ikayuqtiit Hivayautaa 1-800-668-6868, hivayautikkut titiraqlugu ‘TALK’ hamunga 686868, uqarvigiluginluuniin uvani www.kidshelpphone.ca.

Ilvitluuniit ilihimaguvit atlamik ayukhautiqaqtumik, uqagvigilugit Pallihimatkut, munaqhiliaglutitluuniit aanniarvingmutluuniit qilamiuglutit.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Alison Griffin
Atan'nguyaq, Tuhaqtipkaiyinni
Havagviat Aanniaqtailinikkut
(867) 975-5949
agriffin@gov.nu.ca