Havaktingit

You are here

Nunavut hivuvaqyuumiyaat Inungnut Aannialiqtailirnirmun Amigahuut

Nuvaipa 26, 2021

Tuhaqtitaujukhaq

Nunavut hivuvaqyuumiyaat Inungnut Aannialiqtailirnirmun Amigahuut

Iqaluit, Nunavut (Nubaipa 26, 2021) – Nunavutmi Ministanga Aanniaqtailinirmun John Main hivuvaqyuumiyaa aviktuqhimayumi inungnut aannialiqtailirnirmun amigahuut Tissaipa 9, 2021. Tamaita atuqtauyut maliqayaghat ataani inungnun aanniaqtailinirmun qilamiurutit pitquyauyut atuqtut huli.

Naunaitkutit qalagyuarnirmik COVID-19 ilaqaqtun kidjangnirmik, qalaghungniq aniqhaaktariamilu ayuqhaqtut. Nunavummiut itqaumatquyauyut atukhimmaarlugit inungnin ungahiktilaaqarniq, algat uaqataaqlugit, aihimalutiklu quviahugungnairumik. Kinaliqaak kitu ihumagumi aktuqhimanirmun qalagyuarnirmun COVID-19 hivayaqtukhat COVID hivayautaanut 1-888-975-8601 akkungani 10 ublaami. unalu 6 mun. EDT-kut, imaaluniit tuhaqtinniaqtait nunamingni munaqhitkut qilamik, qliamik avaliingaaliqlutik iglumingni 14-ni ubluni.

Kangiqhittiarumaguvin qalagyuarnirmun COVID-19 Nunavunmi, hamungaulutit: https://www.gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/covid-19-novel-co....

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Atan'ngujaullaktuq, Tuhaqtidjutinun
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca