Havaktingit

You are here

Nunavunmi pertussis aaniagutaiqtuq

Iipu 12, 2017

Tuhaqtidjutikhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nunavunmi pertussis aaniagutaiqtuq

Iqaluit, Nunavut (Qitiqautiyuq 12, 2017) – Nunavunmi pertussis (taiyauluaqtuq qalakyuarniq) hiamitiqtuq qalaguiqtut, Timinga Munarhiliqiyikkut uqaqtut ublumi.

"Quyagiyumayatka inuit Nunavunmi ihuaqnikuuqmata, kapuqhigiaqtughutik uvalu ikayuqhutik nutqaqtitugu hiamitiqtuq pertussus," uqaqtuq Daakti Kim Barker, "Angikliyuumihugulu quyahuutiga tahpkununga aghut havaktut aaniaqtailinikkut havaktut tamaini Nunavunmi; havakpiaqhutik unaguhukhimaitumik kapuqhugit uvlau munagiblugit aaniagutiqaqtut haffuminga aaniagunmik pertussismik. Quanalu hapkununga Aaniaqtailinikkut Kanatami uvalu Inungnun Aaaniaqtailinikkut Timiqutilgit Kanatami aulahimaaqtumik ikayuutainik."

Una pertussis himaitiqtuq uvani Mittimatalikni uvani Qiqaiyarluarvia 2016, uvalu hiamituni 11nun nunalaanun uvani Qikiqtaalukmun uvalu Kivaliqmun. Hiamitiqtilugu, Nunavunmiun aghuuqhayauyut qiniqlugit inmi kapuqvighait nutaanguqhimakpata, uvalu kapuqhiqlutik. Nunavunmi Timinga Aaniaqtuliqiyikkut aulahimaaqtut aghuuqhablugit aghuunaqtukkut nutaqatik kapuqvighait nutaanguqhimalugit, ilauyuq aaniaqtailinikkut pertussismik. Kapuqtuiniq akiituq, uvalu Nunavunmiun qiniqlugit inmi kapuqvighatik qanuginiinik nunamingni munaqhitkuni.

Hiamitigungnaigaluaqtilugu, Aaaniaqtailiyit aghuugutiyait inuit qauyimalutik pertussismik, uvalu takulugit munaqhitkut qilamik nutaqat qalaliqat "nivyaqluktumik" nipaa, uvaluuniin kidjakpat, uvaluuniin migianginaliqat qalaghugaagami. Nutqagiangani halumailguq uvalu aaniaqniq Nunavunmiun itqaqtitauyughat uaqataaqlugit algatik, kalakhuqlutik aiqmingnun, atauhiqmin nigihuiqlutik, imiqlutik, aluutinik uvaluuniin kigutighihautinik uvalu higaaqtailutik iglup iluani.

Kangiqhitiagumaguvin haffumunga Nunavunmi kaupqhiqnikkut, aaniaqtailinikkut qagitauyaliqiviani uvani http://www.gov.nu.ca/health/information/immunization-programs uvaluuniin hiayaqlugit munahitkut uvaluuniin Iqalungni inungnun aaniaqtailinikkut.

###

Tuhaqtitiyuq Hivayaqlugu:

Ron Wassink
Tuhaqtitiliqiyi Ayuittiagiikhimayuq
Timinga Munarhiliqiyikkut
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca