Havaktingit

You are here

Nunaqyuarmi Nakimaniqarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Ubluanga 2021

Saptaipa 28, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Nunaqyuarmi Nakimaniqarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Ubluanga 2021

Apitilirvik 28, aulaniaqtuq Nunaqyuarmi Nakimaniqarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Ubluanga Nakimayuq aanniarut aanniartailiqinikkut pigiaqaqtuq hiamittaaqtuq huradjanut inungnullu. Amihukpiat uumayut huradjat tigumiagiaqaqtun aanniarutmik nakimmahimanirmik, ilauyut titiganniat, amaqqut, qingmitlu. Aanniaut hiamitiqtaaqtun nakimmayumit uumayumit qiittirangamik, qittukhiqhutikluuniit, alluktauplutikluuniit killiqarniagut. Anginirmik ayungnautiqarniaqtun Nunavunmi inungnik ilauniqaqtunik nakimaniqaqtunik pamirhimayunik qinminik.

Nakimaniqaqtunik mamitirutiqangitun. Inuk ihuaqtumik havautituqtaungitkumi akuktaugumik, maqidjutikhangit ayungnautiqarniaqtun. Kapuutit havautit tuniyauhimayut ayuittiagiikhimayunik taima huradjamin kiiyaugumik aanniaqtailiqidjutikharnik qayangnairutikharnik annaktuiniaqtun inuuhirnun.

Tamapta qanuriliuriaqaqtugut nutqaqtitinahuarlugu nakimaniq:

  • Qayangnairutikharnik piqarlutin; nanguhuiqlugit qinminik.
  • Qaniklittailutit imaaluuniit nirhiuqtukhaungittutit qinminik ilihiman'ngitarnik.
  • Hanguinaqtun qinmiit qaniklinahuaqtailugit.
  • Munagilugit nutaqqat ilauligumik qinmirnik.
  • Kapukhirtauhimaaqtukhaq pamirhimayan.
  • Pamirhimayat ipiutiqtauhimayukhat hilami.
  • Hivayaqlugit munarhitkut qilaminuaq kiiyauguvit qituqhiguvitluuniit huradjamin.

Ihumaguvit nakimaniqaqtumik huradjamik, hivayaqlugit nunalaani uumayuliqiyitkut havaktingit. Qinmit kiiyaukpat uumayumit niryutimit, uqagvigilugu aviktuqhimanirni anguhiqiyinut havaktmuni uvaluuniit nunangni palihimauyangit qanuriliurutikharnik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Havagviat Aanniaqtailinikkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca