Havaktingit

You are here

Nunaqyuaptingni Tiibi Ublua

Maassi 24, 2020

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Nunaqyuaptingni Tiibi Ublua

Maassi 24 Ubligiyaa Nunaqyuaptingni Tiibiikkut Uvagut ikayuutigilugu Nunavunmi Hakugiqhimaluta TB Qanggilluta! Hivulliqpaami pilutik nunaffingni Hakugiqhimalutik TB Qanggilluhi, takuyaqtuivikharniq hivayaqlugit munaqhitkut ihivriuqtauyaami.

TB pidjutihimmaaqpaktuq nunaqyuaptingni. Uvani ukiumi Nunaqyuap TB tigut Ublua ihumagilluagiyaat, “Hadja Piyuqhat”, pitquyut nunaqyuami hivuliqtiinnut naupkangniq kiuviqhaqaqtittigun qilamiugutigilugulu aqhut piiyarnikkut TB. 2017 mi, nampait TB qaqtunut Nunavunmi 52 nik amigaitqiyauyut kanatami tamaani qitqanit nampaitanit.
Uvani ukiumi Nunaqyuap TB ublua, Hakugingniq TB Qanggillutin Akhuugutaa tuhaqtipkainialiqtut tuhaqtitauyuqhanik naalautikkut, titiraqhimayuniqlu taiguagaqhanik

Facebook kut, titiqqanilu taiguaqtitauyaangginnik naunaiyautiniq ilitturipkaiyaamilu ilihimayuqhanik qanuqtun Nunavunmiut piyuqhait pittailiyaami inmik nunaitlu TB mit.
Naunaittiagumaguvit TB tigun, talvunggaulutin https://gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/tiibii

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
cpuglia@gov.nu.ca
867-975-5762