Havaktingit

You are here

Nunaqyuami FASD Ilihimayaqhamingnik Ublua

Saptaipa 09, 2021

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Nunaqyuami FASD Ilihimayaqhamingnik Ublua

September 9 ilitariyauyuq Nunaqyuami Hin’ngaiyaqtunut Taan’ngaqtuqhimayut Nutaraqhat Inuuhirlukpaktut (FASD mik naunaittut) Ilittuqhaidjut Ublua, nakuuhivalliagumakpiaqtaat FASD pittailitiqhaatigut, naunaiqtauhimadjutiqhatigutlu, ikayuutiqhaniklu. FASD inuuhirmigaaluk ayuqhautauniaqtuq hulaqutihungnguyuq qaritarmut timimutlu arnanut hin’ngaiyaqtunut taan’ngaqtuqhimayunut ilummiuqaqtillutik.

Kitutliqaaq FASD qaqtut pidjutiniagungnaqhiyut ayurnaktunik inuuhirmingni ubluq tamaat ikayuqtauhungngumayutlu inuuhiringmingnut, timikkut aanniarnikkut, ayuirhanirmun, puigulhiinnaqhutik, tautuktauyumainnaklutik, tuhaqtipkainikkut ikayuqtaumahungnguyut, qiattaalaqilutik, inungmiuligumiklu tikiutinahuarnirmunlu pittaangnitigut. FASD qagaluaqtillutik atukpangniagungnaqhiyut aktungnaktunik inuuhirmingnik, kihimi mahulingaittut hakugingniqaqhutiklu piinnariaqaqtaaqtutlu qanuqlu.

Qayangnaitqiyauyuq niuqaqhimaittumik taan’ngarnik atuqhimaittumikluunniit aallanik aan’ngayaarnaqtunik, taapkuningalu higaarluit, hin’ngaiyauhimatilluni hin’ngaiyumaguvitluuniit. Piruqatigiit Ikayuutinik Katimavia Inuit Uqaudjaunikkutlu Katimayiita aqhut ihumaliuquyut imaa piluta “Tamapta Katimayuni Ikayurnirmun” (Tamatta) ikayurnirmun inuuhiringnaqtumik hin’ngaiyaqhimatillutik pilutik.

Ilvit kinaliqaaqluunniit ilihimayarnik ikayuqtauyuqhanik imingarnaktaaqtuutigut hin’ngaiyaqhimatilluni, ikayuutiqhaqaqtut. Uqaqqatigivaklugit ilannagiqpiaqtan, ilagiyat, Inirniqhamutluunniit. Akiittuq, hiamitirnaittumik ihumaiqtailinirmun ipiralimaittuqaqtutlu ikayuutiqhaqaqtut nunaffingni munaqhitkut. Tuulliiqviqhaittuq pihuikaffungnirmun taimaagumanirmunluunniit.

Ikayuqtiqhaqaqtuq Nunavunmiunut piqangnahugiyauyunik piqaqtunutluunniit FASD mik, ikayuinnariaqaqtaitlu ilait, talvanga Piruqatigiit Ikayurnirmun Katimavianni. Takulugu qaritauyakkuugutaanni uvaniwww.piruqatigiit.cahivayaqlugitluunniit uvani 867-877-4155.

Ilitagipkaqtitauyumanggitkuvit ikayuutiqhaq:

  • Hivayaqlugit Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuqtiit hivayautaa akiitukkut 1-800-265-3333 uumungaluunniit 867-979-3333 (hailiyut 24 ni ikaarniinni ubluq tamaat).
  • Titiraqvigilugit Hivayautinnuakkut Ayuqhaqtauyunut Ikayuqtauviqhaqaqtut Kanata uvani 1-833-456-4566 atuqluguluunniit qaritauyakkut titiraqviqattaqlugit hamuuna (www.crisisservicescanada.ca).
  • Hivayaqlugit Kanatami Ayuqhaqtauyunut Hivayautaannut taapkunanut ilihariaqtuqpaqhimayunut ilagiyaitlu hivayaut nampaa 1-866-925-4419 (hivayainnaktaaqtatin 24 ni ikaangniinni atauhirmun ublumut, Inuktitukkuuqlutik, Qablunaatut, Uiviivitigutluunniit).
  • Hivayaqlugu Nutarap Hivulliuyut Uukturviqhat uvani 1-855-572-445 (www.canada.ca/supporting-inuit-children).

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca