Havaktingit

You are here

Nuliqinikkut uvalu Hingaiyaqhimayunik Inuuhirinikkut Ilituqhainiq Havainirmi!

Iitjirurvia 08, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nuliqinikkut uvalu Hingaiyaqhimayunik Inuuhirinikkut Ilituqhainiq Havainirmi!

Nunavut quviahuutigiyait Nuliarnikkut Hingaiyangnirmullu Aaniaqtailiniqmut Ilituqhainiq Havainiq uvani Idjirurvua 11-15. Nulliarnikkut inuuhirinikkut akhurnaqtun ilagiyait tamaat inuuhirinikkut atuqtakhainik unalu Havakviat Munarhiliqiyitkut atuqhimaaquyut Nunavunmiunun uqaqtauyukhaq talvuuna kannguhukhimaitumik!

Uvani ukiumi pidjutigiyaat Nuliqinikkut Aaniaqtailiniq tamaini Ukiuqaqtuni. Imaa ihumaniqaqhimayuq tamaita Nunavummiut piqaqtukhat ihuaqtumik ukiungitigut ihuaqtunik kangiqhidjutinik mikhaagun nuliqinikkut aaniaqtailinirnik.

Nulliqinikkut inuuhirinikkut ilihairutikharnik akhurnaqtun ikayuutikharnik ikikliyumiqtitiyaangat talvuuna hingailairutikharnik, nulliqinikkut aanniarutit hiamitiqhimaaqtunik (STIs), STI ihivriudjutikharnik, unalu allanik hanaqidjutikharnik aulayut talvuuna nulliqinikkut inuuhirikharnik.

Havagviat Aanniaqtailinikkut havaktut nuliqinikkut uvalu hingaiyaqhimayunik inuuhirinikkut ikayuutikhanik ilauyut angigutit, aaniaqtailinikkut piqatiringniq, STIkut uuktuqtauniq uvalu hingaiyailaitkutnik, qanuq atugiangani uhup puungit.

Tamapta munagidjutiqaqtugut piyaangani nunallaat nakuutqiatigut kangiqhipkaqtauyut mikhaagun talvuuna. Naunaiqyumirumagumik talvuuna nulliqinikkut inuuhirikharnik, qanurlu uqagianganik talvuuna nulliqinikkut inuuhirinikkut nutaqaptingnik, ingutavutlu, ilihaqtuniklu, ilanagiyaptingnik, piqatigiyaqqutlu, pulaaqlugu nunalaani munarhitkut, talvungaulutinluuniit www.irespectmyself.ca.
###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca