Havaktingit

You are here

Nakimayuqarnahuginniktut tiriganniamik Sanikiluami

Iipu 24, 2018

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Nakimayuqarnahuginniktut tiriganniamik Sanikiluami

Munarhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Sanikiluami ttiriganniat nunangani uppaqinnikpaktut qinmirnik ihumagiyauyut tiriganniat nakimayungnaqhiyut.

Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigiyat qilamiurutigilugu. Kiiyauguvit qitukhiruvitluuniit, munarhiliaqtukhauyutin qilamik havauhiqtuqtauyarni. Taima huraadjanik tautuguvit namaluangitunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaniani, tupidjuqitaqtunik, nivyaaktuniklu ihuittumiklu, qaniklittaililutit huraadjanut uqarvigilugit annguhiqiyitkut.

Titirarangniat aanniarutiqaqtut nuyuittutut ihunguyut taimaitukhaungitun. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhagingitait titiraniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaglugit hilamiutaukpata, annipkaraiguffigikluuniit, munarilugitlu aallanguliriakhainik, naunaitkutikhanginik nakimaliriakhainik.

Nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaktut qinmirnut kiittirangamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimayuumit ummayumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimaniqaqtaaktuqlu akturangami/amiyaigumiluuniit nakimahimayut ummayunik, kiliqhimagumik uvinigmingni.

Takuguvit tiriganniamik amarukmikluunniit humilikaak nunallaami, qinmiknut hanianiihimayuqaqqat tiriganniamik amarumitluunniit, hivayarvigilugu annguhiqiyi qilamiurutigilugu talvunga 867-266-8098 aviktuqhimayumiluunniit takuuriyi avatimut talvunga 867-645-8071.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Jordan Konek
Ayuittiaqhimayut
Munarhiliqiyitkut
867-975-5949
jkonek@gov.nu.ca