Havaktingit

You are here

Nakimaniqaliqtun qingminik piqaliktun Iqaluktuuttiarmi

Tissaipa 03, 2018

Inungnun Aanniarutimik

Nakimaniqaliqtun qingminik piqaliktun Iqaluktuuttiarmi

Munaqhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Iqaluktuutiarmi qingminik nunangani uppaqinnikpaktut qinmirnik ihumagiyauyut nakimayungnaqhiyut.
Inuit ilitugiyauvakhimayut qauyimayukhat naunairutingnik talvuuna aanniarutingnik. Taima huraadjanik tautuguvit namaluangitunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaningni, tupitaqataliqtunik, nivyalukaaktunikluuniit ihuangitumik, qaniklinahuaqtailugit huraadjat imailiuqtun ilitugipkaklugitlu palihimauyarnun.

Pamiqhimajun huradjat ipiqtauhimajukhat hilamiittilugit, amirilugillu qanurinningit.

Qinmit tiriranniatlu nakimadjutaita pitaaqtait inungnun. Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigiyatqilamiurutigilugu. Havauhiqtuidjutin pijukhat qilamik.

Takuguvit tiriganniamik amarukmikluunniit humilikaak nunallaami, qinmiknut hanianiihimayuqaqqat tiriganniamik amarumitluunniit, hivayarvigilugu annguhiqiyi qilamiurutigilugu talvunga 867-983-5241 aviktuqhimayumiluunniit takuuriyi avatimut talvunga 867-983-5305.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca