Havaktingit

You are here

Malruk qalagyuarnirmun COVID-19 tutqighiyauyuk aanniarutik Kiingaini

Iipu 19, 2021

Tuhaqtipkaidjutiqhaq

Malruk qalagyuarnirmun COVID-19 tutqighiyauyuk aanniarutik Kiingaini

Iqaluit, Nunavut (Qitiqqautiyuq 19, 2021) – Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atannilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti, naunaiqhijuq inungnik aanniarutiqaliqtumik qalagjuarnirmik COVID-19 Kinngaini. Aanniarutik atangituk hiamitirniranun Iqalungni. Nunavunmi tadja atauttimut 30nguqtut anniarutiqaliqtut qalagyuarnirmik COVID-19.

“Havaliqtavut aktungnirmun naunaiyaidjutit nunallaami uniudjutigiblugiklu tamangnik atautik avaliingaaqtitauliqtuk iglumingni naamaktuklu," uqaqtuq Dr. Patterson. “Munariyaangani hiamitirnianira nunallaami, aghuungnaqtuq inuit Kinngaini maliklugit nutaanguqtirhimayut inungnun aanniaqtailinirmun pidjutit. Qayagailuhi aihimainarahuaqluhi.”

Aulaniaqtuq 12:01ublaami. Aippiut Qitiqqautiyuq 20, tamaita talvunga talvangalu Kinngainin tingmiquyaungitut, kihimi agyaqtut qilamiurutillu. Una ilauyuq tamaita nunakkut aulaanirit. Nunavummiut itqaumatquyauyut tamaita ihariagiyaungitut tingmidjutit aulahimaaqtumik pitquyaungitut.

Kinngaini, tamaita ihariagiyaungitut kivgaqtuutit kavamatkullu havagviit umiktughat. Iglup iluani katimayut kikliqarlugit iglumiutat ilaliutiyut talimanik, qilamiunikkut pidjutainarnun, hilamilu katimayut kikliqaliqtut talimanik inungnik. Tamaita iglut iluanni katimapkaijumajut inungmiudjutit pitqujauhuiqtut. Iliharviit nuutiqtauyut Qanurininganun 4mun, nutaqiqiviilu umiktughat.

Tamaini aalani Qikiqtaalungmi nunallaat, iglut iluani kikliqaqlugit iglumiutat amigainirhaq talimat, aalanin iglunin. Iglup iluini katimayut ulapqivingni, katimaqyuaqviit, kavamatkut havagviit, Inuit Katimayiit haamlangillu kikliqaliqtut 25nik inungnik 50pusalluuniin naunaiyaqhimayut inugiangnighait, kitu ikitqiangukpat. Hilami katimapkaijut kigliqaqtut 25nik inungnik. Iliharviit nuutiqtut Qanurininganun 3, nutaqiqiviilu angmaumayut. Ivyarutit atimaquyauyut tamaini inuqarnirnir tamaini Qikiqtaalungmi nunallaani Kangiqlinirmilu. Tamaita aalat inungnun inuuiinun pittailidjutit Kangiqlinirmi aalangungitut.

“Aghuungnaqtuq tapkua kitkuli tikihimayut Iqalungnin kinguani Qitiqqautiyuq 7 avaliingaaliqluni qilamik. Aulahimaaqtumik naunaiyaibluta aktungnirmun, uukturahuaqtughaungitugut uvaluuniin piyariaqangitut qayangnautit," uqaqtuq Hivuliqti Joe Savikataaq. “Inuqarnirmiitkuvin, atimayughauyutit ivyarunmik iqaiyangnikullu ungahiktilaaqarlutillu, . Aihimanahuanginaqluhi atauhiinaqlu iglumiutaq niuvaayaqturluni ihariagiyaunikuluuniin kivgaqtungnirmun. Tamapta piyughauyugut kayumiiriangani hiamitirnira qalagyuarniq COVID-19. Qajagivaklutit."

Kinaliqaaq ihumagumi aktuqhimanirmun qalagjuarnirmun COVID-19 hivajaqujaujun uvunga 1-888-975-8601 10min ublaami 6mun unnuliqqan. Qikiqtani Ubluqhiutaani, ilitturipkaqlugilluunniit nunamingni munaqhitkut qilamik, tadjainnaqlu avaliingaaqlutik iglumingni 14nun ubluni. Upaguirlugin munarhitkut.

Nutaat ilitturipkaidjutikhat tunijauniaqtun tuhaumapkaidjutimi Aippiut Qitiqqautiyuq 20mi 1mungaqqat. EST

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtitaujuqhanut
Titiraqtia Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca

Chris Puglia
Atan'ngujaullaqtuq, Tuhaqtidjutinun Aanniaqtailinirmun
Havagvia
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca