Havaktingit

You are here

Kinngani Munaqhitkut angmarniaqtut uvani Niqiliqivik 3

Julai 30, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Kinngani Munaqhitkut angmarniaqtut uvani Niqiliqivik 3

Aanniaqtailiqiyit quviahuktut tuhaqtitilutik tapkua nutaaq Kinngaini munaqhiqarvik angmarniaqtuq pidjutigilugillu aanniaqtut aularutiluni uvani Niqiliqivik 3.

Nutaaq munaqhitkut ihuaqhiyuumirutiniaqtuq piyaarnirmun aanniaqtunun munaridjutinun Kinngaini nakuutqiamiklu ikayuqlugit ayuitiarnirmun havaqatigiit tunihiyaamingni ilauyunik aanniaqtailinirmun munarinikkut kivgaqtuutinik.

Iluani igluqpaup qaumayuq, inighariakhuni nutaqiuvia angiyunik igalaaqahuni, tunganautauyuq avatiinun munaqhiliaqtunun. Nutaanguqtirhimayuq nayugaa angikliyuumiriangini ubluni pinahuarutinun niaminginaqtut hiamitiqnaitumik ihuaqhaqhimayut. Nutaanguqhimayuq hivayautit auladjutait tunihiyut qilamitqiamik qilamiunirmun aanniaqnirmun kivgaqtuutinik havaguingnaqhigaangat ikaanirit.

Una munaqhitkut ikayuutigiyaat Havagviup aghuurutait uqautigiyaangini angikliyuumiqlugulu ihumaliqiyit kivgaqtuutait pinahuarutaillu. Havaktauhimayuq ilauyullu namakhitirviit tapkua ayuqhautiqaqtut inmi ihumamikkut aanniarnirmun. Naamakhitirviit tunihiyut qayangnaitumik mamihainikkut nayugait inungnun ihumaaluktunun ayuqhaliqyuaqtullu. Una igluaq havaktauhimayuq piyaghanik nunallaanun piyaarnirmun ihumaliqinikkut aannniaqtailinirmun kivgaqtuutinik nayugaa niamnginaqtuq ikayuutauyuqlu mamihainirmun.

Piyaangini upautidjutighamik, hivayaqlugit 867-897-8820. Inuit Kinngaimiut apiriyauyut inugiahingilugu munaqhitkut pulaarumik qungiarumayullu nutaat pidjutainik. Inungnun qungiaqtitiyut igluqpangmik qakugu pidjutauniaqtuq ublua.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca