Havaktingit

You are here

Iviagirmit Mamaktitiyaami Akigaktuqattauyut 2017

Saptaipa 25, 2017

ınungnun Tuhaqtitauyukhaq

Iviagirmit Mamaktitiyaami Akigaktuqattauyut 2017

Tapkuninga: tamainut arnanut mamaktitiyunut Uukturumavit mamaktitinikkut iviagirmit? Mamaktitiyunut Akigaktuiyut 2017 ubluani Satuuti, Apitilirvia 30.

Aiparutuarangat iviagirmit mamaktitiyut akigaktuivaktut amigaitqiyaunik nutaqqat mamaktitauyut nunamingni ubluqhiut 11 mungaqat ublami, nunangni ubluqhiutaa atuqlugu.

Iqalungni Iviagirmit Mamaktitiyaami Akigaktuqattauyut Aanniarviani Igluqpani 1091, Salutimi, Apitilirvia 30. Ukkuangit angmakhunguyut10:30mi. Mamaktitilirniaqtut 11mi.

Come celebrate and have fun! Akhaluutikhat hailihunguyuq niuqqaqtakhaqarniaqtuqlu taktakhaniklu tuniuqhaihunguyut!

Hamna hulipkainahurut aulapkaqtauyuq Iqalungni Inungnut Aanniaqtailiyiriyitkunit ukunangalu Kanatami Hingaiyunik Nirittiaquniq.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Ron Wassink
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayut
Munarhiliqiyikkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca