Havaktingit

You are here

Ilitagiyualiqiyut Kanatami 2019 Kangiqhidjutikhaq

mii 01, 2019

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitauyukhaq

Ilitagiyualiqiyut Kanatami 2019 Kangiqhidjutikhaq

Iqalungni Munarhiliqiyitkut Havakviat (IHS) ilauhimaaqtun talvuuna Ilitagiyualiqiyut Kanatami Ihuaryumirutikharnik Havaaqharnik taima aulatitiyaangat nunayuaptingnik atuqtakharnik ihuatqiyauyunik qayangnairutikharnik aanniaqtailinikkut munagidjutikharnik. Ilauyaangat uminga aulahimaaqtun hanaqidjutikharnik, Ilitagiyualiqiyut Kanatami kangiqhidjutiliyut aulatitiyaangat talvani nayugaani kangiqhidjutingnik talvuuna Qiqaiyarluarvia 12mi 16mun, 2019mi. Una pidjutikhaq uminga pigiaqaqtun kangiqhidjutikharnik nuanaiyaiyaangat ikayuutikhavut havakhimaaqtaptingnik, quviahuutigiyaangat iniqtiqhimaaqtunik ilitagiyaangat hanigaingit ihuaqhaidjutikharnik upautiyaangat nunaqyuaptingni atuqtakharnik ihuatqiyauyunik aanniaqtunik qayangnairutikharnik.

Ilitagiyualiqiyut Kanatami Kangiqhidjutiliqiyiit aihini nunami ihivriuqtiuqaqtun ihivriuqhimaaqtun havakvingnik tapkuninga nunayuaptingni atuqtakharnik, tunihimaaqtun kiudjutikharnik aanniaqtailiqinikkut munagidjutikharnik ikayuutikharnik auladjutigiyakhainik atuqhimaaquyaangat aulayunik ayuiqhautikharnik. IHS-kut tuniyauvakhimayut hitamanik ukiunik ilitagidjutikharnik havakhimayut talvuuna 2015mi taima ihuaqtumiklu havakhimaaqpakhimayut ihuaqhaidjutikharnik kiudjutikhainik talvuuna 2015mi ilitagidjutikharnik atuqtauhimaaqtukharnik.

Talvuuna nayugaani kangiqhidjutikharnik, Ilitagiyauliqiyut Kanatami Kangiqhiliqiyiit uqaqqatigiumaniaqtait havaktiit, iliqatigiyaingit havakviit, aanniaqtuniklu nunalaani ilauyunik angirutiqaqtunik ilauyaanganik. Uqaqqatigiyaangat ilitagiyualiqiyut Kanatami Kangiqhiliqiyiit atugiaqaqtait. Munagidjutikhat ayungnautiqalimaituq qanurlikiak taimalu aulahimaaqtunik ayungnautiqaqhimaarniaqtun aanniaqtailinikkut ikayuutikharnik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijakhaq:

Wende Halonen
An’ngayukhiq Tuhaqtidjutinun Havaktia
Kavamaliqiiyitkut
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca