Havaktingit

You are here

Havagviat Munaqhiliqiyitkut qiniqhiayut nunalaani inuuhirinikkut manikharnik tukhidjutikharnik

Saptaipa 14, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Havagviat Munaqhiliqiyitkut qiniqhiayut nunalaani inuuhirinikkut manikharnik tukhidjutikharnik

Tamna Havagviat Munarhiliqiyitkut, Inuugaitilaangit Munarhiliqiyut Havagviangit, pihimaarniaqtun maniktaqvikharnik tukhidjutikharnik nunalaani aulayunik inuuhiridjutikharnik hanaqidjutingnik talvuuna 2018mi-2019mun maniit atuqtauvikharnik ukiungani. Maniliungitunik havagviit nunalaanilu kavamaliqiyunik Nunavunmi atuquyauyut tuyuquyut tukhidjutikhatigun tukhirniaqtangnik.

Piumaluaqtun tuniyauniaqtun havaaqhangit aulayut atauhirmi malikhautikharnik inuuhirinikkut hanaqidjutikharnik:

  • Angayuqaangurnikkut ikayuutikharnik.
  • Imingaknaqtunik atuqtunik ilituqhaidjutikharnik unalu/unaluuniit ihumarlungnikkut inuuhirikharnik.
  • Nunallaani aktikkulaariurutingit.

Hulillukaarutikhangit pigiaqaqtun talvuuna maniktaqvikharnik ilauyut, kihimi kiklivikhaqangitun tapkuninga:

  • Ilihaqatigiiktunik ikayuutikharnik katimayiit havakhimaaqtuniklu ilihaihimaaqtun havaaqhangit.
  • Talvuuna nunami ilihairutikharnik.
  • Nunalaani ayuiqhautikharnik talvuuna Inunnguinikkut Angayuqaangulihaaqtunut Havaaqharni.
  • Ayuittiagiikhimayut-havakhimaaqtun hulilukaarutikharnik taima miqhungnikkut, hanalrutiliuqtunik, atuqtuuyaqtunik hunaliuqhimaaqtunik hunavalungnik havaaqhangit.
  • Havaaqhangit taima ilauqaqtunik inuuhirinikkut tuhaqtitiyaangat talvuuna imingarnaqtunik atuinaqtunik (higaaqlungnik, taanngaqlut ayungnautiqaqtunik ikikliyumirutikharnik), niqinik imigiaqaqtangitlu (imaatun itun Kukukuulaqturuiqnirmut) angnayuqaaliqinikkut ayuittiarutikharnik.
  • Allaniklu hanaqidjutikharnik aulatitigiaqtuniklu havaaqharnik aulayut talvani nunalaani inuuhirinikkut.

Umigvikhaa tuyuriami una Aptilirvik 28, 2018 11:59nguqan unnuami. Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyikkullu. Hivayaqlugit wellness@gov.nu.ca naunaiqyumirutikharnik piyaangatluuniit uuktuutikharnik.
###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nadine Purdy
Atannguyaq, Tuhaqtakhanik
Havagviat Aanniaqtuliqiyitkut
867-975-5712
npurdy@gov.nu.ca