Havaktingit

You are here

Bugiqhiitquiyut Immaqmik hamani Tikiraryuaqmi

Niqiliqivik 29, 2017

Inungnun Aaniaqtailinikkut Tuhaqtitakhaq

Bugiqhiitquiyut Immaqmik hamani Tikiraryuaqmi

Munarhiliqiyikkut pitquyait nunallaamiutat Tikiraryuami purikhiquivlugit imakhamingnik niuqqaqtautinnagit igadjutigilugilluunniit tuhaqtitauffaaqtinnatik.

Una qayagidjutikhaq uuktuutikhaq nallaumahimayuq talvuuna ihuangitunik qullirutiqaqtunik taima katitiqhimayuq halumairutiqaqtunik imarmi. Nunavunmi Timinga Aaniaqtailinikkut havaqatigiliqtait Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut ihivriuqlugu una pidjutaa, aallaniklu imamik naunaiyailutik.

Talvani purrikhiyukhauyut imarmik uqautjinirmi, taimata imarmik niuqqaqtakhahi purriktitakhauyut atauhirmik minitmik.

Ihuaqtuq tamaat imaq bugiqhiqlugu hapkununga atugahanun:

  • imiktakhanik
  • maamautiliugakhanut
  • juusiliurutikhanut hikukhanullu
  • uarutikhanut hiingnaqtunut hiingnaittunullu nauhimayunut
  • igadjutikhanut
  • kigutigikhaudjutikhanullu

Imaq bugiqhiqtaaqtuq qataqmi tiiliutmunluuniin ingniqvikmi.

Bugiqtigiaqanggittuq imarmik aadlanut taapkuangginnait kihimi titirarhimayut qaangani.

Uagutigiyaaqtatit algaqnik kuviqpianin. Ingmiuhiqpiaqlugit tamaat algat ingmiunmik uvalu uaqlugit mikingahh 20 secendsnik.

Iningnigit, inulgamiit uvalu angayughiit nutaqqat uaqtaqtut, atuqlugu kiviqpia, kihimi iihitailutit. Migaat, nutaganuat inuitlu kitut aaniagutiqaqtut uaqtauyughat uagutmun mighiyuumiyangani iiqataqniq imaqmik..

Kangiqhitiagumaguvin, inuit hivayaqtaaqtat Aviktughimayuni Avatiliqiyitkut Havaktia uvani 864-645-8071 uvaluuniin 867-645-6660.

###

Tuhaqtitiyuq Hivayaqlugu:

Nadine Purdy
Ikayuqtiuyuq/Atanguyamun Tuhaqtitiliqiyiitkuni
Havagviat munaqhiliqiyitkut
867-975-5712
npurdy@gov.nu.ca