Havaktingit

You are here

Aungani sukaklungniq: Kitkut ayungnautiqarniaqat?

Nuvaipa 01, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Aungani sukaklungniq: Kitkut ayungnautiqarniaqat?

Hikutirvia Aungani Sukakluktunik Ilituqhaininga Tatqiqhiun. Aungani Sukaklukhimayunik aulaligumi taima timaangit ihualuangitumik munagidjutiliqalingman aungani sukanik qullirutainik, taima inuuhirinaitumik ayungnautiqarniaqtun taima munagiyauluangitkumi.

Piqaguvit ilangnik ayungnautiqaqtunik imaatun aungani sukaklukhimayunik, taima ayungnautiqaguvit qungmukyumirutiqaguvit puvalangnikkut, qungmuukpan aukkit, uqumaitpalaaguvitluuniit, ayungnautiqaluarniaqtutin aungani sukaklukhimayumik. Ilangit naunaitkutikhanut ilauttaaqtut:

  • imiqiinaliguvit taima imingitutun iinaliguvit;
  • quiyaqtuinaliguvitlu;
  • hakuitutin iinaliguvit, unaguhuinalaguvit unngainaliguvitluuniit;
  • uqumaitilaatin angmukpalialigumik uuktuqhimaaqhimaitumik; unaluuniit
  • tapilualimaiqat iyiitin.

Uqaqlutit munakhinut hapkuninga nallianik piqaruvit. Inuk kituliqaak ukiuqaqtun 40nik avatquhimayainiklu ihivriuqtauhimaaqtukhat pingahut tatqikhiutit qangiutigaangamik, taima piqagaluaqtilunik naunaitkutingnik. Taima auktarnikkut ihivriudjutikharnik naunairutiqarniaqtuq aungnik sukaklukhimagiaqaqtutinluuniit naunairniaqtuq.

Naunaiqyumirutikharnik talvuuna aunganik sukaklukhimayunik inuuhirinikkut inuuhirmaarnikkut, pulaaqlugu https://livehealthy.gov.nu.ca/in/niqit.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Gavin Sutton
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
GSutton@gov.nu.ca